รมช.ประภัตรนำทีมกระทรวงเกษตรฯ ลุยจังหวัดเชียงราย ประกาศจัดตั้งปศุสัตว์ Sandbox เชียงราย มุ่งเน้นผลผลิตคุณภาพ ตามความต้องการของตลาด สร้างอาชีพ สร้างรายได้ อย่างยั่งยืนให้เกษตรกรภาคเหนือ

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนจังหวัดและแนวทางการส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกร ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีนายภาษเดช หงษ์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ ตลอดจนผู้นำภาคประชาชน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประชุม

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ เตรียมเปิดปศุสัตว์ Sandbox เชียงราย โดยให้นายภาษเดช หงษ์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน ซึ่งจะเริ่มดำเนินในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยจะกำหนดพื้นที่ให้ชัดเจน ให้โดดเด่นขึ้นมา จัดตั้งให้เป็นศูนย์กลางของจังหวัดเชียงราย และแห่งแรกของภาคเหนือ โดยจะเริ่มที่ปศุสัตว์ ซึ่งจะรวมปศุสัตว์ทุกประเภท อาทิ วัว เเพะ เเกะ ไก่ ฯ มาไว้ในพื้นที่ Sand box และกำหนดมาตรฐานต่างๆ ขึ้นมา เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบมาตรฐานและคุณภาพได้ รวมถึงอบรมเกษตรกรผู้ผลิต และผู้ค้าให้เป็นมาตรฐาน โดยมีทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เข้ามาบริหารจัดการ และสนับสนุนทั้งอุปกรณ์ และงบประมาณ รวมถึงองค์ความรู้ในส่วนงานของตนเอง

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เตรียมการเรื่องนี้ และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่ได้ประกาศเป็น Sandbox วันนี้ทุกหน่วยงานเข้าใจภารกิจหน้าที่ของตนเองในการสนับสนุนแล้ว จึงเกิดเป็นรูปธรรม และพร้อมดำเนินการต่อเนื่องทันที และนอกจากปศุสัตว์ Sandbox แล้ว ก็จะเน้นไปที่การเกษตรทุกภาคส่วน ทั้งภาคประมง และพืช โดยทางหน่วยงานกระทรวงเกษตรจะลงทุนในส่วนของพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ให้กับเกษตรกร และหาตลาดในการรับซื้อผลผลิตให้ เมื่อขายได้ค่อยมาหักต้นทุนคืน และเกษตรกรรับส่วนของผลกำไรไป โดยมอบให้ประมงจังหวัด ร่วมกับองค์การสะพานปลา และกรมส่งเสริมสหกรณ์ เริ่มดำเนินการร่วมกันในการกระจายสินค้าประมงในภาคเหนือและส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง

อย่างไรก็ตาม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยต่อความเป็นอยู่ของประชาชน จึงได้คิดโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้ามาส่งเสริมให้ประชาชนได้ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม โดยมีเป้าหมายส่งเสริมอาชีพเกษตรกร เน้นการใช้สินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ในโครงการ “สานฝันสร้างอาชีพ” ปล่อยสินเชื่อสำหรับใช้ประกอบอาชีพการเกษตร โดยจะเน้นอาชีพที่มีตลาดรองรับชัดเจน มีการประกันราคารับซื้อ สามารถสร้างรายได้ในระยะเวลา 6 เดือน ทั้งนี้ ธกส. ได้รับการอนุมัติวงเงินกว่า 30,000 ล้านบาท ในการดำเนินการโครงการดังกล่าว โดยจะปล่อยกู้เป็นรายบุคคล หนี้เสียสามารถกู้ได้ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน สามารถใช้บุคคลค้ำประกันได้ โดยจะปล่อยกู้รายละ 100000 บาท / 1 ปี อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว ยังได้เตรียมสร้างศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ ที่อำเภอเเม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ ได้ปริมาณผลผลิตเยอะ คุณภาพดี ตรงตามความต้องการของตลาด ให้กับเกษตรกรภาคเหนือ และหลังจากนี้ไป กรมการข้าวจะรับคืนเมล็ดพันธุ์จากชาวนา และเอาเมล็ดพันธุ์ใหม่ให้ชาวนาไปใช้เพาะปลูกแทน โดยให้ 15 กิโลกรัม ต่อไร่ รายละไม่เกิน 30 ไร่ ซึ่งชาวนาสามารถนำเมล็ดพันธุ์มาแลกได้ทุกศูนย์ข้าว ของกรมการข้าว ทั่วประเทศ และหลังจากนี้พันธุ์ข้าวของประเทศไทยขอแบ่งเป็น 5 ประเภท

1.ข้าวหอมมะลิ

2.ข้าวหอมไทย

3.ข้าวขาว

4.ข้าวเหนียว

5.ข้าวสี

ซึ่งกรมการข้าวจะมุ่งเน้นการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ให้มีคุณภาพ สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทางการค้านอกประเทศได้ และตรงตามความต้องการของตลาดโลก