รมช.ติดตาม Big Data พื้นที่ EEC วางแผนพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา Big Data System เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC โดยมี พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองเลขาธิการ นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการภาค ตลอดจนผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) จำนวน 150 คน ใน 37 สถานศึกษาพื้นที่ตะวันออก เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงแรม โกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึง ความก้าวหน้าของสอศ. และความภาคภูมิใจของอาชีวะ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพื้นที่ภาคตะวันออก EEC (Eastern Economic Corridor : EEC) รองรับการพัฒนาประเทศ โดยมาจากมติการประชุมครม. เมื่อ 11 เมษายน 2560 ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่ให้กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงแรงงาน ทำงานร่วมกัน ในการบูรณาการข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคน ตรงตามความต้องการของตลาดภาคอุตสาหกรรม และ 15 เมษายน 2561 สอศ.นำข้อสั่งการดังกล่าว ไปพัฒนากำลังคน และนำเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้เห็นชอบอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการขับเคลื่อนตามแผน ให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคน ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ เกี่ยวกับการสำมะโนอุตสาหกรรม เป็นการเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควบคู่กับภาคเอกชน และตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมต่างๆ การเริ่มต้นต้องมีข้อมูลพื้นฐานที่ถูกต้อง แม่นยำ ส่งผลให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจ รวมไปถึงการขับเคลื่อน นวัตกรรม มีต้นทุนที่ดี จะนำไปสู่การสร้างมูลค่า ต่อยอดสู่พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม รวมทั้ง การขึ้นทะเบียนครูพิเศษ ผู้ที่มีประสบความสำเร็จในการทำงาน ผู้เชี่ยวชาญ ช่วยเติมเต็ม นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ และการพัฒนา ในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา โดยเริ่มจากระดับภูมิภาค ภายใต้โครงสร้าง 1 ศูนย์กลาง 6 ศูนย์ภูมิภาค 18 ศูนย์กลุ่มจังหวัด ให้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจฝ่ายข้อมูลกลาง จัดทำฐานข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษาBig Data System โดยให้สำรวจ และจัดเก็บข้อมูลความต้องการกำลังคนอาชีวศึกษาจากสถานประกอบการในพื้นที่ทั่วประเทศ หากข้อมูล Big Data มีความครบถ้วนสมบูรณ์ จะสามารถนำไปสู่การวางแผนจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการมีงานทำตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ “จบแล้ว ต้องมีงานทำทุกคน” อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล  ตอบสนองมิตินโยบายด้านการศึกษาเชิงพื้นที่

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ ได้จัดขึ้นตามนโยบายของพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้มอบหมายให้สอศ. จัดทำยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในระดับภูมิภาค โดยจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา Big Data System เพื่อวางแผนจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา ซึ่งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประกอบด้วย 3 ศูนย์กลุ่มจังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ได้จัดเก็บข้อมูลความต้องการกำลังคนครอบคลุมในพื้นที่ภาคตะวันออก 8 จังหวัด และเพื่อนำข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษาดังกล่าว มาใช้วางแผนจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องความต้องการของสถานประกอบการ ตลอดจนส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานอาชีพ

*********************************

 กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.