ศบค.ไฟเขียวมาตรการผ่อนปรนการแสดงมหรสพ วธ.เร่งแจ้งแนวทางปฏิบัติป้องกันโควิด-19 ให้สวจ.ทุกจังหวัด ผู้ประกอบการและสมาคมศิลปินพื้นบ้าน 9 สมาคมแล้ว

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ได้ให้ความเห็นชอบแนวทางปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอโดยได้รับความเห็นชอบจากศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.)และศบค.ประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติฯ การแสดงมหรสพประเภทในอาคาร/โรงละคร/โรงมหรสพ โดยจัดให้มีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ทำความสะอาดพื้นที่และอุปกรณ์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนเปิดและหลังปิดให้บริการ มีจุดบริการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ งดจำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม นักแสดงและพนักงานทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ และควรตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ทุกสัปดาห์ สวมใส่หน้ากากอนามัยและถุงมือตลอดเวลาทำงาน รวมทั้งจัดพื้นที่ไม่ให้แออัดโดยควบคุมผู้ชมหรือร่วมกิจกรรมไม่เกิน 50% ของพื้นที่จัดงาน ซื้อบัตรออนไลน์และรักษาระยะห่าง 1 เมตร มีจุดบริการทำรายการด้วยตนเองและสแกนคิวอาร์โค้ดไทยชนะ ส่วนแนวทางปฏิบัติฯการแสดงมหรสพ ประเภทนอกอาคารนั้น สาระสำคัญส่วนใหญ่มีข้อกำหนดเช่นเดียวกับแนวทางปฏิบัติฯ การแสดงมหรสพประเภทในอาคารฯ แต่มีข้อกำหนดเพิ่มเติม ได้แก่ ควบคุมจำนวนพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวกับการแสดงให้เหมาะสม โดยทีมงานหน้าฉากมีการรวมกลุ่มได้ไม่เกิน 20 คน ตามความเหมาะสมของพื้นที่ และทุกแผนกรวมแล้วไม่เกิน 50 คน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ส่วนผู้ปฏิบัติงานหน้าเวทีหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการแสดง ได้แก่ พิธีกร นักแสดงหรือแขกรับเชิญได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำหนดหรือมีผลตรวจ ATK/RT- PCR ก่อนเข้าปฏิบัติงาน หรือกรณีมีการแสดงต่อเนื่องเกินกว่า 1 วัน ให้ตรวจ ATK ซ้ำทุก 5-7 วัน ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการแสดงตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่สถานที่จัดแสดง ยกเว้นการแสดงบนเวที รักษาระยะห่าง 1-2 เมตร ตลอดเวลาที่ร่วมกิจกรรมและทำการแสดง งดการแสดงฉากที่ต้องสัมผัสใกล้ชิด เช่น ฉากแสดงความรัก โอบกอด และทำสัญลักษณ์ในจุดยืน จุดที่นั่งให้มีระยะห่าง 1-2 เมตร ให้ใช้พื้นที่สำหรับพักของพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการแสดง 1 คน ต่อ 4 ตารางเมตร มีจุดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มส่วนบุคคลที่มีอากาศถ่ายเท หลีกเลี่ยงห้องที่ใช้เครื่องปรับอากาศและเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร

นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า หากพบผู้ที่อาการป่วยให้มีห้องแยกหรือบริเวณแยกพร้อมแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบมารับไปรักษาตัว ขณะเดียวกันวธ.ได้มีหนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติฯทั้ง 2 ฉบับแก่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) และสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัด ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบันเทิงและสมาคมศิลปินพื้นบ้าน 9 สมาคม ประกอบด้วย สมาคมลิเกประเทศไทย สมาคมเพลงพื้นบ้านภาคกลางประเทศไทย สมาคมอุปรากรจีน สมาคมศิลปินขับซอล้านนา สมาคมกลองและศิลปะการแสดงล้านนา สมาคมศิลปินพื้นบ้านอีสานใต้ สมาคมหมอลำอีสาน สมาคมหนังตะลุงปักษ์ใต้ และสหพันธ์สมาคมโนราแห่งประเทศไทย เพื่อให้สามารถจัดการแสดงมหรสพได้ โดยขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด