🌟 สรุป การฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดนนทบุรี ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 18.00 น.

⬆️ ฉีดเพิ่ม + 3,385 โด๊ส

💉 ฉีดสะสม 1,809,789 โด๊ส

✨ สัดส่วนผู้ได้รับวัคซีน จากประชากร 1.61 ล้านคน (เป้าหมายฉีด 70%)

💉 เข็ม สะสม 985,394 คน 61.24%

💉💉 เข็ม สะสม 761,652 คน 47.33%

📌 หมายเหตุ : กรณีผู้สูงอายุ รวมข้อมูลที่ฉีดนอกจังหวัดนนทบุรี

👉 ที่มา : ประมวลผลรายบุคคลจากฐานข้อมูลในระบบ MOPH Immunization Center