กรมปศุสัตว์ กวาด 5 รางวัลเลิศรัฐ ปี 64

กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 รวมทั้งสิ้น 5 รางวัล โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบรางวัลเลิศรัฐให้หน่วยงานของรัฐที่มีผลงานการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และการให้บริการประชาชนอย่างโดดเด่น

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์มุ่งมั่นพัฒนาระบบราชการ ส่งผลให้กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในปีนี้ จำนวน  5 รางวัล ได้แก่

1.รางวัลเลิศรัฐ ระดับยอดเยี่ยม เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศในภาพรวมที่มอบให้หน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จมีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานรัฐทั้งปวง

2.รางวัลสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประเภทรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับก้าวหน้า เป็นรางวัลที่มอบให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการได้มาตรฐานสากล เพื่อนำพาองค์การให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ

3.รางวัลสาขาบริการภาครัฐ ประเภทรางวัลยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 19 ระดับดีเด่น ผลงาน “การตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อการส่งออกอาหารคนและสัตว์เลี้ยง โดยการตรวจประเมินระยะไกล” เป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานที่มีปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานในเชิงรุกในการรองรับสถานการณ์โควิด 19 เพื่อให้การบริการมีความต่อเนื่อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

4.รางวัลสาขาบริการภาครัฐ ประเภทรางวัลยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ ระดับดีเด่น เป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานที่ยกระดับการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนส่ง ผลให้การบริการประชาชน มีความสะดวก รวดเร็ว และลดค่าใช้จ่าย

5.รางวัลสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น ผลงาน “การยกระดับอาชีพการเลี้ยงไก่เนื้อเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิสู่ความยั่งยืน” เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานที่มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ นอกจากนี้กรมปศุสัตว์ได้เสนอชื่อนายวาสนา นาคดิลก ประธานสหกรณ์การเกษตรไก่เนื้อจังหวัดชัยภูมิ จำกัด เป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญร่วมกับกรมปศุสัตว์ในการขับเคลื่อนผลงานดังกล่าว โดยได้รับรางวัลประเภทรางวัลผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ ระดับดีเด่น อีกด้วย

นับเป็นความภาคภูมิใจของกรมปศุสัตว์ ในการมุ่งมั่นพัฒนาระบบราชการ ส่งผลให้กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทุกปีอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 66 รางวัล ได้แก่ รางวัลเลิศรัฐ ระดับยอดเยี่ยม 2 รางวัล  รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จำนวน 8 รางวัล  รางวัลบริการภาครัฐ จำนวน 48 รางวัล และรางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จำนวน  8 รางวัล โดยกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินงานเคียงข้างเกษตรกร พัฒนางานด้านปศุสัตว์ พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ และขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทย ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน