“กรมราชทัณฑ์ รับมอบหุ่นยนต์รุ่น D-EMPIR CARE สำหรับช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานในกรมราชทัณฑ์”

นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ รับมอบหุ่นยนต์ รุ่น D-EMPIR CARE จำนวน 1 ตัวจาก พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านสาธารณสุขของกรมราชทัณฑ์ช่วยลดความเสี่ยงของบุคลากรกรมราชทัณฑ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งกรมราชทัณฑ์ได้มอบหมายให้ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เป็นผู้ใช้งานหุ่นยนต์ดังกล่าว

เนื่องจากมีความเหมาะสมกับภารกิจที่จะต้องดูแลรักษาผู้ต้องขังที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นจำนวนมาก รวมถึงพื้นที่ของอาคารมีลักษณะเรียบสอดคล้องกับระบบการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ฯ ในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมี นายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และนายอัสนีย์ สังขเนตร ผู้อำนวยการกองทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ์ ร่วมรับมอบ