3 งานสำคัญของ DFT TCWMD ไตรมาส 4 : (1) มอบประกาศนียบัตรโครงการ ICP รุ่นที่ 1/2564 (2) เปิดรับสมัครโครงการ ICP รุ่นที่ 2 /2564 และ (3) เปิดรับสมัครขอรับการประเมินระบบงาน ICP ครั้งที่ 1

นายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง มาตรการเพื่อประโยชน์ในการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและมาตรการเกี่ยวกับสินค้าที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการใช้สุดท้ายหรือผู้ใช้สุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2564 (ประกาศมาตรการ CAC) อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 60 วันนับจากวันที่ลงประกาศ ในขณะที่ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับรองระบบงานควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2564 (ประกาศหลักเกณฑ์ ICP) มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2564 ซึ่งการบังคับใช้ประกาศทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว จะเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของไทย

นอกจากนี้ กรมฯ ได้ดำเนินโครงการจัดโครงการภาคีเครือข่ายความร่วมมือระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร (ICP Network) และโครงการบ่มเพาะระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร (ICP In-house) เพื่อจัดฝึกอบรมให้ภาคเอกชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำระบบงาน ICP ที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดทำระบบงาน ICP ที่กรมฯ กำหนด รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับองค์กร ที่ประสงค์ขอรับการประเมินเพื่อรับรองระบบงาน ICP กับกรมฯ สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องครบถ้วนต่อไป โดยโครงการ ICP Network และ ICP In-house รุ่นที่ 1/2564 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีผู้ผ่านการอบรมตามโครงการ ICP Network จำนวน 15 ราย และโครงการ ICP In-House จำนวน 66 ราย ทั้งนี้ ขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีรายละเอียดตาม Timeline ด้านล่างนี้

1. พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการ ICP Network และ ICP In-house รุ่นที่ 1/2564: วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการวิเคราะห์มาตรฐานสินค้า 5 ชั้น กรมการค้าต่างประเทศ โดยรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ICP Network และ In-house ตาม QR Code ด้านล่าง

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19)

2. การเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ ICP Network และ ICP In-House รุ่นที่ 2 /2564: ลงทะเบียนสมัครได้ที่ http://icptcwmd.dft.go.th จนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564

ทั้งนี้ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ ICP Network และ ICP In-house รุ่นที่ 2/2564 จะจัดในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2564

3. การเปิดรับสมัครขอรับการประเมินเพื่อรับรองระบบงาน ICP ครั้งที่ 1: สามารถสมัครขอรับการประเมินได้ในระบบ e-TCWMD ของกรมฯ (http://tcwmd.dft.go.th) ระหว่างวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2564

ทั้งนี้ กรมฯ จะดำเนินการประเมินผลเพื่อรับรองระบบงาน ICP ครั้งที่ 1 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน –ธันวาคม 2564

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า โทร. 02 528 7500-29 ต่อ 4710 หรือ 4713 หรือสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385 เว็บไซต์ www.dft.go.th