จิตอาสาฯ กทม. จัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ต่อเนื่อง

(28 ต.ค. 64) เวลา 14.00 น. : นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือและติดตามการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 15/2564 โดยมี ผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการระบายน้ำ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักพัฒนาสังคม สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการศึกษา สำนักอนามัย ผู้บริหาร 6 กลุ่มเขต และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 19 อาคารธานีนพรัตน์

ที่ประชุมรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1 – 28 ต.ค.64 รวม 374 ครั้ง แบ่งเป็น จิตอาสาพัฒนา 203 ครั้ง จิตอาสาภัยพิบัติ 168 ครั้ง จิตอาสาเฉพาะกิจ 3 ครั้ง โดยดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย การพัฒนาทำความสะอาดคูคลอง ทำความสะอาดที่สาธารณะ ทาสีเขื่อนริมคลอง จัดเก็บขยะ กำจัดวัชพืช จัดเก็บผักตบชวาในคลอง ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และการให้ช่วยเหลือประชาชนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อาทิ ให้บริการตรวจเชิงรุกโรคติดเชื้อโควิด-19 บริการฉีดวัคซีน แจกอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค และหน้ากากอนามัย เป็นต้น ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมายทุกหน่วยงานจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และให้ดูแลรักษาสภาพคูคลองที่ได้ทำการพัฒนาทำความสะอาดแล้ว

สำหรับโครงการโคกหนองนาโมเดลกรุงเทพมหานคร (บ้านพิชิตใจเขตประเวศ) ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์มีความคืบหน้า 85% ที่ประชุมได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักการโยธา สำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมดูแลและพัฒนาโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งมอบหมายสำนักงานเขตสำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อขยายความสำเร็จโครงการไปในพื้นที่อื่น เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป
——-