จังหวัดลพบุรี มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติผู้นำต้นแบบ ดำเนินกิจกรรมการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติผู้นำต้นแบบดำเนินกิจกรรมการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยนางแสงจันทร์ ระวังกิจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู เข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ทั้งนี้นายเกียรติปราโมทย์ ฉายศรี พัฒนาการจังหวัดลพบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนลพบุรีร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร เปิดเผยว่า “โก่งธนู โมเดล” เป็นตำบลต้นแบบในการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเข้าร่วมโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และโครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง สร้างความมั่นคงทางอาหาร และเมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อบต.โก่งธนู ได้ปรับการดำเนินงานเพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 เพิ่มเข้าไปด้วย ซึ่งนอกจากจะเน้นเรื่องการป้องกันและดูแลสุขภาพแล้ว ชาวโก่งธนูยังมีการเตรียมความพร้อมต่อยอดจากโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ไปสู่โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักแบ่งปัน” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของคนในชุมชน มีการรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือน เน้นการพึ่งตนเอง อีกทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันโดยการสร้างคลังเมล็ดพันธุ์ผักสำรองของตำบลโก่งธนู เพื่อแบ่งปันในยามที่ขาดแคลนอีกด้วย