เลขาธิการ กศน. เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารประจำปี 2564 ครั้งที่ 2

นายสุรศักดิ์ อินศรีไกรเลขาธิการ กศน. เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อม การจัดงานประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประจำปี 2564