ลูกจ้างบริลเลียนท์ฯ เฮ! ก.แรงงาน เปิดทางปรับเพิ่มอัตราการจ่ายเงินสงเคราะห์สูงขึ้น

กระทรวงแรงงาน ไม่ทอดทิ้งอดีตลูกจ้าง บจก.บริลเลียนท์ เผยมติคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง เห็นชอบในหลักการให้แก้ไขปรับเพิ่มอัตราการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้สูงขึ้น เร่งให้เสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ พร้อมเสนอประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้โดยเร็วที่สุด

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง กรณี สหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนล แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวแทนลูกจ้างบริษัท บริลเลียนท์ อัลไลแอนซ์ ไทย โกลบอล จำกัด เดินทางมายังกระทรวงแรงงาน จำนวนประมาณ 50 คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น.เพื่อติดตามผลการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างในการช่วยเหลือลูกจ้าง บจก.บริลเลียนท์ฯ กรณีขอให้แก้ไขระเบียบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ให้ขยายอัตราการจ่ายเงินกองทุน โดยในวันนี้นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ต้อนรับกลุ่มตัวแทนลูกจ้างและชี้แจงทำความเข้าใจผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ซึ่งตนในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 14/2564 คณะกรรมการได้พิจารณาถึงหลักการและเหตุผล จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้มีการแก้ไขปรับปรุงระเบียบเพิ่มอัตราการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้สูงขึ้นจากเดิม โดยมอบอนุกรรมการฯ จัดประชุมศึกษาแนวทางและอัตราการปรับเพิ่มที่เหมาะสม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2564 พร้อมนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาในการประชุม ครั้งที่ 15/2564 ภายในเดือนเดียวกัน ทั้งนี้ ได้มาพบกลุ่มตัวแทนลูกจ้างเพื่อชี้แจงมติคณะกรรมการให้รับทราบโดยจะเร่งดำเนินการแก้ไขระเบียบดังกล่าวและนำเสนอเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วที่สุด ซึ่งกลุ่มตัวแทนลูกจ้างมีความพึงพอใจ โดยนางสาวธนพร วิจันทร์ แกนนำคนหนึ่งได้กล่าวขอบคุณรัฐบาล กระทรวงแรงงาน คณะกรรมการกองทุนฯ ซึ่งเป็นผู้แทนจากสภาองค์การนายจ้าง สภาองค์การลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้ทำงานช่วยเหลือลูกจ้าง บจก.บริลเลียนท์ฯ อย่างเต็มที่ และปรบมือขอบคุณและให้กำลังใจการทำงานในครั้งนี้

นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงแรงงานได้ให้ความช่วยเหลือกรณีลูกจ้างบริษัท บริลเลียนท์ฯ ที่ถูกเลิกจ้างจำนวน 1,388 คน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 เนื่องจากนายจ้างปิดกิจการและไม่ได้รับเงินชดเชย ซึ่งผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือนั้น ได้จ่ายเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างให้แก่ลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับจำนวน 1,231 คน เป็นเงินจำนวน 22,321,856 บาท และจ่ายเงินประกันการว่างงานแก่ลูกจ้าง เป็นเงินจำนวน 65,540,768 บาท หากมีการปรับแก้ระเบียบตามมติคณะกรรมการฯ ในวันนี้ นอกจากจะส่งผลให้ลูกจ้างของบริษัท บริลเลียนท์ฯ ได้รับเงินสงเคราะห์เพิ่มขึ้นจากเดิมแล้ว ลูกจ้างของบริษัทอื่นที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยและเงินอื่นตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานจะได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะได้เร่งดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการฯ และนโยบายของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ให้ดูแล ช่วยเหลือลูกจ้างที่ได้รับความเดือดร้อนในทุกกลุ่มอาชีพโดยเร่งด่วนต่อไป