กรมปศุสัตว์เตรียมจัดโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ๒๕๖๕

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ผ่านช่องทางระบบ ZOOM Meeting ณ ห้องประชุมชัยอัศวรักษ์ ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

โดยมีการสรุปผลการดำเนินการในปี ๒๕๖๔ ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แม้จะมีอุปสรรคจากการระบาดของโควิค ๑๙ ซึ่งได้สรุปผลรายงานเป็นที่เรียบร้อย และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรูปเล่มถวายรายงานต่อไป พร้อมหารือแผนการดำเนินโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ปี ๒๕๖๕ ซึ่งจะปฏิบัติในพื้นที่ ๔ จังหวัด ดังนี้ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดเชียงราย จังหวัดนครพนม จังหวัดสงขลา