พช.เดชอุดม กระจายกำลังฝึกอบรม “โคก หนอง นา พช.” จ.อุบลราชธานี เน้นพัฒนา กาย ใจ ปัญญา สู่ความพอเพียง หล่อเลี้ยงชีวาอย่างยั่งยืน คืนความอุดมสมบูรณ์ให้ธรรมชาติ

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ภายใต้การอำนวยการของ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิริยะ เสาทอง พัฒนาการอำเภอเดชอุดม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเดชอุดม ทีมครูพาทำ และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) สนับสนุนการฝึกอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ณ พื้นที่ศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล (Community Lab Model for quality of Life : CLM) ในพื้นที่อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

อำเภอเดชอุดม ได้รับมอบหมายให้เป็นสถานที่ดำเนินการอบรมฯ จำนวน 3 จุด 8 รุ่น (รุ่นที่ 18-25) จำนวน 157 คน ได้แก่

1)ศูนย์เรียนรู้แปลง CLM นายไพบูลย์ อุไรพันธ์ ตำบลบัวงาม จำนวน 2 รุ่น 40 คน คือ รุ่นที่ 18 และรุ่นที่ 19

2)ศูนย์เรียนรู้แปลง CLM นายถาวร บุญชิต ตำบลกุดประทาย จำนวน 3 รุ่น 57 คน คือ รุ่นที่ 20 รุ่นที่ 21 และรุ่นที่ 22

3)ศูนย์เรียนรู้แปลง CLM นายสุรเชษฐ์ แก้วคำแสน ตำบลคำครั่ง จำนวน 3 รุ่น 60 คน คือ รุ่นที่ 23 รุ่นที่ 24 และรุ่นที่ 25 โ

ดยมีกิจกรรมประกอบด้วย เวลา 08.30 น. ทีมครูพาทำและผู้เข้าร่วมอบรมได้ร่วมกันทำกิจกรรมเคารพธงชาติและร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตน พร้อมกันทั้ง 3 จุดฝึกอบรมฯ ถัดจากนั้นได้แยกย้ายเข้าประจำจุดอบรมที่กำหนด จากนั้นเวลา 09.00 -10.00 น. อาจารย์นุชจรีย์ อุปสัย บรรยายในหัวข้อ พัฒนา 3 ขุมพลัง กาย ใจ ปัญญา ต่อมาในเวลา 10.00 -11.00 น. อาจารย์สุภา พรหมชูแก้ว บรรยายในหัวข้อทฤษฎีบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง ต่อด้วยเวลา 11.00-15.00 น. อาจารย์จำรัส เพชรดงไพร บรรยายในหัวข้อหลักกสิกรรมธรรมชาติ และปิดท้ายด้วยเวลา 15.00-16.30 น. อาจารย์อรชุมา พูนชัยภูมิ นำผู้เข้าร่วมอบรมถอดบทเรียนผ่านสื่อวิถีภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนาตนเอง

โอกาสนี้ นายวิริยะ เสาทอง พัฒนาการอำเภอเดชอุดม ได้เปิดเผยว่า “การอบรมในครั้งนี้ช่วยชี้แนะแนวทางในดำเนินโครงการโคก หนอง นา โมเดล ให้แก่ผู้เข้าอบรมได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยประสาน 3 ขุมพลัง กาย ใจ และปัญญา ให้สามารถหาอยู่หากิน (ดำรงชีพ) ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดหลักการพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านตั้งใจฝึกอบรม และรับฟัง ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดระยะเวลาที่เหลือ เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงต่อไป” นายวิริยะ กล่าว