รองปลัด กษ. ร่วมประชุมและอภิปราย โครงการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรชาวสวนยางโดยการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง

วันที่ 27 ต.ค. 64 นายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมเปิดงานสมัชชาสวนยางยั่งยืนครั้งที่ 3 ในโครงการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 29 ต.ค. 2564 โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ผ่านระบบระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) จากห้องประชุมสถลสถานทิพักษ์ 2 การยางแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมอภิปรายในหัวข้อ “ความคืบหน้านโยบายสวนยางยั่งยืนและก้าวต่อไปในปีหน้าและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13” เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรชาวสวนยางในรูปแบบเครือข่ายในการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน