“รองฯ ศุภชัย “แจง” หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา” 

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการประชุมชี้แจงเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานอุดมศึกษา (higher education sandbox) ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ อาคารถนนศรีอยุธยา โดยมี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์กว่า 200 คน

รองปลัด อว. กล่าวว่า สป.อว. ได้ดำเนินการในส่วนที่เรียกว่า higher education sandbox ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ. การอุดมศึกษา มาตรา 91 ที่ให้สามารถจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานได้ ซึ่งได้มีการเสนอ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการผ่านสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ และการดำเนินการของ higher education sandbox ได้ผ่านสภานโยบายฯและออกประกาศแล้ว ในขณะนี้กำลังรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งตนคิดว่าจะใช้เวลาอีกไม่นานกระบวนการของ higher education sandbox ตาม พ.ร.บ.การอุดมศึกษา ระบุไว้เพื่อให้สามารถพัฒนาหลักสูตรที่มีความสำคัญ และจำเป็นต่อการพัฒนากำลังคนของประเทศ ซึ่งการพัฒนากำลังคนนั้นอาจจะไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา แต่มีความเร่งด่วน หรือความจำเป็น ก็จะสามารถใช้ระบบ sandbox ได้ การเข้าสู่ระบบ sandbox จะมีเงื่อนไข วิธีการ เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่า หากผ่อนคลายกฏเกณฑ์ต่างๆแล้วจะต้องเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากำลังคนในเรื่องที่จำเป็นของประเทศจริงๆ เพราะการที่ผ่อนคลายกฎเกณฑ์นั้น จะมีมาตรฐานหลายตัวที่อาจจะไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตาม หลักสูตรที่จะสามารถเข้าสู่ระบบ sandbox ได้ คณะทำงานและสภานโยบายฯ จะมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว การประชุมในวันนี้จะเป็นการชี้แจงให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้รับทราบในวิธีการ และหากมหาวิทยาลัยมีความสนใจในเรื่อง sandbox ก็สามารถประสานเข้ามาที่ สป.อว. ได้ ซึ่งจะมีคณะทำงานที่จะต้องไปทำงานกับมหาวิทยาลัยในระดับหนึ่งเพื่อให้มั่นใจได้ว่าหลักสูตร sandbox นี้ เป็นไปตามนโยบายจริงๆ ทั้งนี้ขอเชิญชวนมหาวิทยาลัยในการร่วมเสนอหลักสูตร sandbox ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเข้ามาเพื่อเข้ารับการพิจารณา ดร.ศุภชัย กล่าว

การประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในการชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา ได้แก่ ผศ.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ชี้แจงในหัวข้อ “ความจำเป็นในการปรับรูปแบบการศึกษาและแนวคิดของการจัดทำ Sandbox” รศ.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ คณะทำงานเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา ชี้แจงในหัวข้อ “Conceptual framework มาตรการในกำกับ ติดตามประเมินผล เพื่อรับรองการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา” รศ.เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร คณะทำงานเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา ชี้แจงในหัวข้อ “ข้อจำกัดด้านมาตรฐานการอุดมศึกษาที่มีผลต่อการพัฒนากำลังคนรูปแบบใหม่ ลักษณะการจัดการศึกษาที่เข้าข่าย Sandbox และแนวทางการผลักดันหลักสูตร” และนายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ สป.อว. ชี้แจงในหัวข้อ “แนวทางการขอเปิดหลักสูตรการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา”