นิคมฯลาดกระบัง ร่วมกับ กอ.รส. เข้าตรวจวัดคุณภาพอากาศโรงงาน

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น.ที่ผ่านมา สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ได้ร่วมกับ  กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (กอ.รส.) เขตลาดกระบัง เข้าตรวจสอบระบบบำบัดมลพิษทางอากาศภายในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีปล่องระบายอากาศ เพื่อเตรียมพร้อมในการแก้ไขปัญหาป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต

โดยการเข้าตรวจวัดคุณภาพอากาศในโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสองแห่งดังกล่าว ไม่พบปัญหามลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนดไว้