กทม.ร่วมกับภาคีเครือข่าย ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13 กรุงเทพมหานคร

(28 ต.ค.64) เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13 กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13 กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่าย อาทิ สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ (กทม.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

ในที่ประชุมได้รายงานผลการจัดประชุมสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 พ.ย.63 พร้อมทั้งการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ มติ 1 ธรรมนูญสุขภาพกรุงเทพมหานคร และมติ 2 การจัดการหาบเร่แผงลอยและการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกันของกรุงเทพมหานคร ส่วนในปีนี้ได้มีการประชุมพัฒนาระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร เตรียมพร้อมจัดประชุมสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 ในวันที่ 25 พ.ย.64 ภายใต้ประเด็นหลักคือ พลิกวิกฤติเป็นโอกาส ร่วมสร้างมหานครสุขภาวะ วิถีใหม่ และได้พิจารณาคัดเลือกประเด็นนโยบายสาธารณะ ที่มากำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่

1.การสานพลังพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะของชุมชน

2.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับภาวะวิกฤติ ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การรายงานผลการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 การพิจารณาให้ข้อเสนอต่อระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำหนดรูปแบบการประชุมในสถานที่ (Onside meeting) และแบบออนไลน์ (Online meeting) ผ่านระบบ Zoom สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเข้ารับชมการถ่ายทอดสดทาง FB Live ของกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

นอกจากนี้ในที่ประชุมผู้แทนภาคีเครือข่าย อาทิ สำนักอนามัย (กทม.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้นำเสนอต้นทุนและศักยภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการ และเสนอแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนายุทธศาสตร์ดำเนินการของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13 กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดนัดหมายการประชุมเพื่อติดตามการทำงานครั้งต่อไปในเดือน ม.ค.65
—–