มธบ.จัดแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี”ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ

ดร.พัทธนันท์  เพชรเชิดชู  รองอธิการบดีสายงานภาคีสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดเผยว่า ตลาดแรงงานไทยในหลายสายงานมีแนวโน้มขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ  รวมถึงตลาดแรงงานด้านบัญชีและการเงิน จากข้อมูลของ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป บริษัทระดับโลกด้านการจัดการบุคลากรและที่ปรึกษาด้านแรงงาน สำรวจไว้เมื่อปี 2560 พบว่า งานด้านบัญชีและการเงิน เป็นสายงานที่มีแนวโน้มขาดแคลนบุคลากรมาก  ซึ่งตลาดมีความต้องการในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ทั้งบุคลากรในระดับปฏิบัติการและระดับบริหารในธุรกิจทุกระดับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เห็นความจำเป็น ในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีศักยภาพและต้องทันต่อเทคโนโลยีด้านการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไป    จึงได้จัดให้มีการแข่งขันบัญชีวิชาการขึ้น โดยเราได้พัฒนา App บน IPAD เพื่อใช้ในการแข่งขัน และมีการนำ Data analytics มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลในระหว่างการแข่งขัน อันจะเป็นการสะท้อนถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี  ดังนั้นการแข่งขันครั้งนี้จึงเป็นเวทีให้นักเรียน ได้แสดงศักยภาพผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ และพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านการบัญชีไปพร้อมกับการพัฒนาของเทคโนโลยี

นอกเหนือการเรียนการสอนในเชิงวิชาการแล้วนักศึกษาจะต้องเน้นในเรื่องของการวิเคราะห์ แก้ปัญหาในสถานการณ์จริงได้ เพราะในอดีตจะเป็นการเรียนแบบท่องจำ รวมทั้งเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทควบคู่ไปกับกระบวนการทางความคิดและอีก  10 ปีข้างหน้าเราจะต้องมีนักบัญชีรุ่นใหม่ ที่สามารถวางแผน วิเคราะห์แผนงานได้อย่างมีเป็นระบบและถูกต้อง รวมทั้งทำให้สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ด้าน ดร.ศิริเดช  คำสุพรหม  คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (College of Innovative Business and Accountancy: CIBA) กล่าวว่า  โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร”  จัดขึ้นเป็นปีที่ 6 โดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัล “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร” ในการแข่งขันตอบปัญหาบัญชีทั่วประเทศ 

โดยจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะด้านปัญญาของนักเรียนสายวิชาชีพ ในระดับอาชีวศึกษา รวมไปถึงการพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ เช่น เทคนิคทั่วไปและเทคนิคเฉพาะเกี่ยวกับวิชาชีพ (Technical Skills)  ทักษะส่วนบุคคล (Personal Skills) ทักษะในการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Interpersonal and Communication Skills) และยังเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์ได้ตระหนักถึงการจัดการศึกษาที่สามารถขยายผล เพื่อสร้างผู้ประกอบการวิชาชีพทางบัญชีที่มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ       

ทั้งนี้ การแข่งขันในครั้งนี้ เป็นปีที่ 2 ที่ใช้แอปพลิเคชั่น(Applicationซึ่งทาง CIBA พัฒนาขึ้นมารองรับการแข่งขันโดยเฉพาะ ชื่อ CIBA Bancheeโดยนำระบบการวิเคราะห์ข้อมูลสมัยใหม่เข้ามาช่วยวิเคราะห์ทักษะทางวิชาชีพของผู้เข้าร่วมแข่งขัน หลังการแข่งขันเสร็จสิ้น ระบบจะสามารถจำแนกได้ว่า ผู้เข้าแข่งขันมีจุดเด่นทางทักษะวิชาชีพด้านใดบ้าง เช่น ทักษะทางการบัญชีบริหาร การบัญชีอุตสาหกรรม การบัญชีขั้นต้น การภาษีอากรและทักษะทางวิชาชีพอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว ทางวิทยาลัยสามารถนำข้อมูลไปปรับกระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูนให้นักศึกษามีทักษะเพิ่มมากขึ้น 

            “ปัจจุบันตลาดแรงงานมีความต้องการนักบัญชีมากขึ้นแม้ว่าเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาภาคธุรกิจก็ตาม แต่เป็นส่วนช่วยเท่านั้นหากแต่การวิเคราะห์ในเชิงลึกด้านต่าง    จะสู้คนไม่ได้ แต่นักศึกษาที่เข้ามาเรียนบัญชี ก็จำเป็นต้องเรียนรู้เทคโนโลยีควบคู่ไปด้วยเช่นกัน”

 สำหรับการแข่งขันตอบปัญหาบัญชีระดับปวส. ทีมที่ชนะเลิศ คือ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน  ส่วนทีมตอบปัญหาบัญชีระดับปวช. ทีมที่ชนะเลิศ คือ วิทยาลัยพณิชยการบางนา

———————————-