กรมอุทยานแห่งชาติฯรับมอบอุปกรณ์ลาดตระเวนจากมูลนิธิเอสซีจี 3,635 ชุด พร้อมส่งมอบให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ปฎิบัติภารกิจทั่วประเทศ

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับมอบอุปกรณ์ลาดตระเวน  จำนวน 3,635 ชุด รวมมูลค่ากว่า 3.7 ล้านบาท จากนายเชาวลิต เอกบุตร กรรมการบริหารมูลนิธิเอสซีจี ภายใต้โครงการ “HANDS FOR HEROES รวมมือเรา เพื่อคนเฝ้าป่า” ร่วมด้วย นายวรพล เจนนภา กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเอสซีจี นางสาวสุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี นายสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ประธานกรรมการบริษัททีวีบูรพา จำกัด นายเฉลิมชัย ปาปะทา รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ นายจงคล้าย วรพงศธร นายสว่าง กองอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง นางสาวกาญจนา นิตยะ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ผู้แทนจากสำนักอุทยานแห่งชาติ ผู้แทนจากสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่มารับมอบอุปกรณ์ลาดตระเวน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ปฎิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กทม.

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า “กรมอุทยานแห่งชาติ ฯ มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ โดยการควบคุมป้องกันพื้นที่ป่าอนุรักษ์เดิมที่มีอยู่และพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ ด้านเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าของกรมอุทยานแห่งชาติฯนั้นมีการกระจายปฎิบัติหน้าที่อยู่ทั่วประเทศ ซึ่งการทำงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า มีหลายภารกิจที่ต้องพบกับความยากลำบาก เช่น การลาดตระเวนป้องกันพื้นที่ป่าอนุรักษ์ การเก็บข้อมูล สถิติ การติดตามสัตว์ป่า การประจำจุดหรือหน่วยต่างๆ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันเหตุในพื้นที่ป่าลึก ดังนั้นการมีอุปกรณ์ลาดตระเวนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์สามารถดำเนินงานได้สำเร็จ แม้จะอยู่ในสภาพพื้นที่ที่ยากลำบาก อีกทั้งยังเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่ง ที่ทางมูลนิธิเอสซีจี ได้ให้การสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ามาตลอด ซึ่งเมื่อปีพ.ศ.2561 ทางมูลนิธิเอสซีจี ได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ “HANDS FOR HEROES รวมมือเรา เพื่อคนเฝ้าป่า” จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ 1.กิจกรรม Paint For Hero ด้วยการเชิญศิลปินอิสระและบุคคลผู้มีชื่อเสียงในด้านต่าง ๆ มาร่วมกันวาดภาพเพื่อจำหน่าย,ประมูล หารายได้ให้กับโครงการ 2.กิจกรรม“Run for Heroes” เดิน-วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ 3.กิจกรรม “Songs for Heroes”เวทีนี้เพื่อผู้พิทักษ์ป่า ซึ่งทั้ง 3 กิจกรรมมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการซื้อชุดอุปกรณ์ลาดตระเวนให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าด้วย

นายเชาวลิต เอกบุตร กรรมการบริหารมูลนิธิเอสซีจี กล่าวว่า “โครงการ HANDS FOR HEROES รวมมือเรา เพื่อคนเฝ้าป่า” เป็นโครงการที่หวังส่งเสริมให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของผู้พิทักษ์ป่าและเชิญชวนให้ทุกท่านได้มาร่วมกันเป็นพลังสนับสนุนการทำงานของผู้พิทักษ์ป่าผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ได้จัดขึ้นตลอดปพ.ศ. 2561 และปีพ.ศ.2562 ทางมูลนิธิเอสซีจีได้ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดโครงการ ความร่วมมือเพื่อผู้พิทักษ์ป่า“Hands for Heroes” โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน รวมถึงประชาชนทั่วไป ในการผนึกกำลังร่วมมือกัน ส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานของผู้พิทักษ์ป่า เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์ลาดตระเวนให้แก่ผู้พิทักษ์ป่า เป็นต้น”

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การรับมอบอุปกรณ์ลาดตระเวนชุดปฎิบัติการภาคสนามจำนวน 3,635 ชุด รวมมูลค่ากว่า 3.7 ล้านบาท ได้รับการสนับสนุนการจากดำเนินกิจกรรมโครงการ “HANDS FOR HEROES ตลอด 3 กิจกรรมที่ผ่านมา ซึ่งอุปกรณ์ลาดตระเวนที่ได้รับมอบในครั้งนี้ จะนำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าของสำนักอุทยานแห่งชาติ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ที่ปฎิบัติภารกิจอยู่ทั่วประเทศ โดยมีหลักเกณฑ์คือจะมอบให้กับหน่วยงานที่อยู่ติดตามตะเข็บชายแดน หรือใกล้ชายแดนทุรกันดาร พื้นที่ที่ไม่ค่อยได้รับความช่วยเหลือหน่วยที่มีผลงานลาดตระเวน หน่วยที่ป้องกันการลักลอบตัดไม้พะยูงและคดีสัตว์ป่า หน่วยงานเล็กๆ ที่ตั้งขึ้นใหม่ อยู่ห่างไกล กันดาร  มีกำลังคนน้อย หรือในอุทยานแห่งชาติที่เตรียมประกาศ เป็นต้น