รมว.สธ.ขอบคุณทุกหน่วยงาน ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลประชาชนพื้นที่ทุรกันดาร 800,000 คน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีประชาชนพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลรับบริการเกือบ 800,000 คน ส่งรักษาต่อ 12,460 คน

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ตามที่นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายให้กระทรวงสาธารณสุข เป็นแกนหลักในการจัดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย แพทยสภา ภาคเอกชน สื่อมวลชนและกรมประชาสัมพันธ์ โดยจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล 878 อำเภอทั่วประเทศ และกทม. ดำเนินการเป็น 2 ช่วงคือ ระหว่างวันที่ 11-24 ธันวาคม 2561 และวันที่ 7-20 มกราคม 2562

 

“ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความชื่นชมจากประชาชนเป็นอย่างมาก ช่วยให้ประชาชนพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงบริการสุขภาพด้านต่าง ๆ โดยไม่ต้องเดินทางออกจากพื้นที่ โดยเฉพาะสุขภาพช่องปาก ปัญหาทางสายตา ตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก ภาวะเครียดและซึมเศร้า บริการการแพทย์ขั้นพื้นฐาน การฝึกอาชีพ รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ ตามบริบทพื้นที่ การออกหน่วยทั้ง 2 รอบ มีประชาชนรับบริการทั้งสิ้น 769,946 คน ส่งรักษาต่อ 12,460 คน” ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกลกล่าว

สำหรับผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม ประกอบด้วย 1.บริการการแพทย์พื้นฐาน 204,867 คน ส่งต่อรับการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญ 4,495 คน ได้แก่ การตรวจคัดกรองสุขภาพทั่วไป และการตรวจรักษาโรค มากที่สุด คือ โรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบไหลเวียนโลหิต 2.ทันตกรรม 84,891 คน ส่งต่อ 1,789 คน 3.บริการตรวจสายตา ผ่าตัดตา 78,985 คน ส่งต่อ 3,941 คน 4.สุขภาพจิต 116,123 คน ส่งต่อ 2,235 คน อาทิ ตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก ประเมินภาวะเด็กติดเกม ภาะเครียด/ซึมเศร้า  5.แนะนำและฝึกอาชีพ 102,485 คน อาทิ เสริมสวย นวดแผนไทย งานคหกรรม เย็บปักถักร้อย ดนตรี งานช่าง และ6.กิจกรรมตามบริบทพื้นที่ 182,595 คน อาทิ แพทย์แผนไทย/กายภาพบำบัด นิทรรศการให้ความรู้ต่าง ๆ จำหน่ายสินค้าโอทอป เป็นต้น