รับสมัคร ! หมอนวดแผนไทยทำงานมาเลย์ 13 อัตรา

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน รับสมัครพนักงานนวดหญิงไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียกับนายจ้างบริษัท VYV Wellness Retreat Sdn. Bhd. จำนวน 13 อัตรา ระยะเวลาจ้างงาน 2 ปี ค่าจ้างประมาณกว่า 21,000 บาทต่อเดือน มีประกันเงินทดแทน ประกันสุขภาพ นายจ้างรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเมื่อทำงานครบสัญญาจ้าง สมัครฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2561

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แจ้งว่า กรมการจัดหางาน รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท VYV Wellness Retreat Sdn Bhd. ในประเทศมาเลเซีย จำนวน 13 อัตรา ค่าจ้างไม่น้อยกว่า 2,700 ริงกิตต่อเดือน หรือประมาณ 21,684 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 23 เมษายน 2561) ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี นายจ้างจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร 600 ริงกิตต่อเดือน จัดเตรียมที่พักให้โดยไม่คิดมูลค่า และเป็นผู้รับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ เมื่อทำงานครบสัญญาจ้าง 2 ปี นายจ้างจะทำประกันเงินทดแทน และประกันสุขภาพให้ตามที่รัฐบาลมาเลเซียกำหนด คุณสมบัติเพศหญิง อายุ 21 – 44 ปี มีใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรนวดแผนไทย หรือนวดเท้าจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจำนวน 150 ชั่วโมง หรือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประเภทการนวดไทย ระดับ 1 หรือระดับ 2

นายอนุรักษ์ กล่าวต่อว่า ผู้สนใจให้ยื่นหลักฐานการสมัคร ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) ประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมนวดแผนไทยฯ สมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน เขตดินแดง กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยไม่เสียค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นจึงอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยให้ทำงานได้ โดยจ่ายค่าบริการและค่าใช้จ่ายให้กับนายหน้า ซึ่งอาจถูกหลอกเสียเงินฟรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2245 1034 เว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas (หัวข้อข่าวประกาศรับสมัคร) หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน