“สานพลังจิตอาสาฝนหลวง ช่วยลดฝุ่นจิ๋วได้ผลเกินคาด!!

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประสานความร่วมมือหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วและอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ระดมกำลังแบ่งหน้าที่เร่งช่วยเหลือพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลที่ประสบปัญหามลพิษทางอากาศ โดยสามารถช่วยให้เกิดฝนได้ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร นครปฐมและราชบุรี ทำให้บรรเทาสถานการณ์ฝุ่นละอองที่ปกคลุมเมืองหลวงได้อย่างต่อเนื่อง

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า จากการวางแผนปฏิบัติการฝนหลวงเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ โดยใช้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ขึ้นบินจำนวน 2 เที่ยวบิน กำหนดเป้าหมายในการสร้างเมฆให้มากที่สุดในเขตกรุงเทพและปริมณฑลฝั่งตะวันออกเพื่อให้ไหลไปรวมกันช่วยดูดซับฝุ่นละอองในอากาศ  ขณะเดียวกัน ได้กำหนดให้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วภาคกลาง จังหวัดนครสวรรค์ ขึ้นบินจำนวน 2 เที่ยวบิน ในพื้นที่เป้าหมายราชบุรี นครปฐมและสมุทรสาคร และตั้งหน่วยเติมสารฝนหลวงที่อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผลจากการปฏิบัติการฝนหลวงพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยเป็นแห่งๆ บริเวณอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม อำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอบ้านแพ้ว อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอโพธาราม และอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ส่งผลให้สถานการณ์มลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง  ขณะที่วันนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้วางแผนปฏิบัติการฝนหลวง โดยกำหนดให้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ขึ้นบินภารกิจที่ 1 เวลา 10.00 น. ด้วยเกลือแป้ง จำนวน 2,000 กก. ความสูง 7,000 ฟุต บริเวณทิศใต้ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ถึง ทิศใต้ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา และหน่วยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วภาคกลาง จังหวัดนครสวรรค์ ขึ้นบินภารกิจที่ 1 เวลา 09.30 น. โดยใช้เกลือแป้ง จำนวน 1,800 กก. ความสูง  7,000 ฟุต บริเวณ อ.บางเลน จ.นครปฐม ถึงทิศใต้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสนามบินราชบุรีของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วิทยาเขตราชบุรี  ที่ให้การสนับสนุนพื้นที่สำหรับลำเลียงสารฝนหลวงขึ้นอากาศยาน

นายสุรสีห์ เปิดเผยว่า สำหรับการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อสลายค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานในขณะนี้ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยสนับสนุนภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “จิตอาสา” ในส่วนของอาสาสมัครฝนหลวงเองและจิตอาสาด้านอื่นๆ ที่สละเวลาอันมีค่าของตนเองและครอบครัว โดยช่วยแบ่งหน้าที่กันในการช่วยเหลือตั้งแต่การลำเลียงสารที่ใช้ในการปฏิบัติการฝนหลวง  จากหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มายังหน่วยเติมสารฝนหลวงอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และยังช่วยลำเลียงขึ้นอากาศยานแต่ละลำด้วย ซึ่งขณะนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้มีการพัฒนาอาสาสมัครฝนหลวง จำนวนกว่า 2,000 คน ทั่วประเทศ  และยังคงมีความต้องการจิตอาสาที่จะร่วมงานกับทางกรมอีกเป็นจำนวนมาก โดยแบ่งเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่ อาสาสมัครฝนหลวงภาคการเกษตรและอาสาสมัครฝนหลวงภาคสมทบ ทั้งที่เป็นเกษตรกรโดยตรงและผู้สนใจในสาขาอาชีพอื่นๆ ที่สามารถให้ข้อมูลเพื่อการปฏิบัติการฝนหลวงให้ตรงตามความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด

อย่างไรก็ตาม กรมฝนหลวงฯ จะยังคงติดตามสภาพอากาศและวางแผนการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ประชาชนมั่นใจในความพร้อมของกรมฝนหลวงฯ ที่จะช่วยบรรเทาปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์และข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์/เพจ Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร!!

 

**************************

 

#ประชาสัมพันธ์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร !!