รมว.พม.พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม.และอธิบดีกรมดย. ลงพื้นที่จังหวัดแพร่ เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน

วันที่ 30 ม.ค.62 พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. และ ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ลงพื้นที่จังหวัดแพร่ เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนและรับฟังข้อเสนอแนะและความต้องการของประชาชน อีกทั้งติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ในพื้นที่ ตามนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ โดยใน เวลา 10.50 น. เยี่ยมชมนิทรรศการ การดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย 8 กิจกรรม ประกอบด้วย ห้องสภาเด็กและเยาวชนตำบลเหมืองหม้อ, ห้อง Learning Center,  ห้องเรียนและฝึกอาชีพ, ห้องเรียนผู้สูงอายุ, กิจกรรมการสาธิตกลุ่มอาชีพ, กิจกรรมกาดมั่ว และกิจกรรมสภาเด็กและเยาวบนตำบลเหมืองหม้อ และในเวลา 14.50 น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. และ ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ลงพื้นที่ ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่ เพื่อเยี่ยมชมผลงานกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่, สื่อสร้างสรรค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น, ผลการดำเนินงานตำบลคุ้มครองเด็ก, ผลงานการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบล ปี 2561, ผลิตภัณฑ์หม้อห้อมมัดย้อม, ผลิตภัณฑ์จากฝุ่นไม้, ผลิตภัณฑ์จากขยะรีไซเคิล, หัตถกรรมฝุ่นไม้, ผลิตภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจก, ผลิตภัณฑ์จักรสานจากเถาวัลย์, ผลิตภัณฑ์พรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า และชมการแสดงซอ ฟ้อนขันดอก ตีกลองสะบัดชัย จากสภาเด็กและเยาวชน