กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ต้อนรับเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ

วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.30 น. ณ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นายสมณ์ พรหมรส อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วยนางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ นางบุญภาดา พึ่งบุญ ณ อยุธยา อรุณเบิกฟ้า ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Pirkka Tapiola เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ และหารือเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนของไทย

นายสมณ์ พรหมรส อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดเผยว่า ในการประชุมและหารือดังกล่าว ที่ประชุมได้มีการหารือร่วมกันในหลายประเด็น โดย H.E. Mr. Pirkka Tapiola ได้ชื่นชมความก้าวหน้าทางด้านสิทธิมนุษยชนของไทย เช่น การกำหนดวันเลือกตั้ง การประกาศวาระแห่งชาติ: สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การจัดทำร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. …. การจัดทำร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. …. การจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 การจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เรื่อง การกำหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น ยังได้สะท้อนประเด็นที่เป็นข้อห่วงกังวล เช่น การรณรงค์เปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิต การคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และกรณีการกักตัวผู้ลี้ภัยซึ่งอยู่ในความสนใจของนานาชาติ เป็นต้น โดยคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยมีความยินดีที่จะให้การสนับสนุนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ทั้งในด้านข้อมูล บุคลากร และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยต่อไป