สคบ. จับมือ สพธอ.พัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคยุคดิจิทัล

วันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภคระหว่าง สคบ.กับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพร้อมด้วย พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และคณะผู้บริหาร สคบ. ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร  เทคโนโลยีของโลกมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ในขณะที่การดำเนินชีวิตและการทำธุรกิจ ก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ธุรกิจออนไลน์และการทำธุรกรรมออนไลน์ มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีผู้ที่เกี่ยวข้องจากกลุ่มสังคมที่แตกต่างหลากหลาย และน่าจะเป็นช่องทางการทำธุรกิจเพียงไม่กี่ประเภท ที่มีมูลค่าการค้าขายตั้งแต่หลักสิบบาทจนถึงหลักล้านบาท เพราะด้วยความสะดวก ง่าย หลากหลาย รวดเร็ว

ในการเลือกซื้อ จัดส่ง และชำระเงิน ด้วยความสะดวกที่ถือเป็นจุดเด่นของธุรกิจออนไลน์นี้ แต่ในขณะเดียวกันความสะดวกนี้กลับกลายเป็นดาบสองคม เพราะมีผู้ใช้ช่องทางนี้ในการหลอกลวงและเอาเปรียบประชานผู้บริโภค สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. มีภารกิจหลัก

ในการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ รวมทั้งการสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับประชาชน ในขณะที่ สคบ. มีภารกิจหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคจากการดำเนินการของผู้ประกอบธุรกิจ ทั้งสองฝ่ายจึงมีความประสงค์ที่จะร่วมมือกันพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน การคุ้มครองผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Consumer Protection) ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาปัจจุบัน เพื่อการรับมือกับสถานการณ์ที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตลอดเวลา จึงได้จัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของประชาชนและสังคมโดยรวม โดยมีขอบเขตของความร่วมมือในการสนับสนุนและร่วมมือกัน พอสรุปได้ดังนี้

– พัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Consumer Protection)

– พัฒนาเครื่องมือหรือระบบหรือกลไกทางดิจิทัล ซึ่งจะนำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะ Big Data เพื่อยกระดับกิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Consumer Protection)

– แลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Consumer Protection)   ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและมีกำหนดเวลา ๓ ปี