ETDA ต่อยอดขับเคลื่อนเสริมพลังอีคอมเมิร์ซทั้งภาคนักศึกษาและประชาชน

ETDA เดินหน้าขับเคลื่อนอีคอมเมิร์ซไทย ลงนามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำขยาย  Young talent Platform ส่งเสริมให้เกิดบุคลากรด้าน e-Commerce และพัฒนากำลังคนขึ้นมารองรับในอนาคต พร้อมร่วมมือกับ สคบ. สนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ให้ก้าวทันสถานการณ์เทคโนโลยีดิจิทัล

(1 กุมภาพันธ์ 2562) นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า จากการเปิดตัว  “Young Talent Platform” และ e-Commerce Park โดยเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนั้น ETDA ยังมุ่งหวังขยายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่น โดยการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมและสนับสนุนด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร)ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีปรัชญาในการสร้างคนที่มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี เพื่อป้อนเข้าสู่โลกการทำงานอย่างแท้จริง ซึ่งในปัจจุบันผู้ประกอบการเจ้าของกิจการต่างต้องการทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะความสามารถที่หลากหลาย โดยการที่ มทร.พระนคร มีเครือข่ายและนักศึกษาอยู่ทั่วประเทศนั้น จะช่วยให้การพัฒนาและสร้างกำลังคน (Workforce) ในอุตสาหกรรมดิจิทัล ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างครบวงจร รวมทั้งอำนวยความสะดวกและสร้างแรงจูงใจในการรวมตัวของผู้ประกอบการในการติดต่อค้าขายระหว่างกันด้วย

กรอบความร่วมมือนั้นจะเน้นการพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจในยุคดิจิทัล สำหรับการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดบุคลากร (Workforce) ที่มีความรู้และทักษะที่ทันสมัยในยุคดิจิทัล เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs และ Enterprise โดยการจัดฝึกอบรมให้กับนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ ความสามารถรองรับการทำ e-Commerce จัดหาและสนับสนุนทรัพยากร อาทิ บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความพร้อมทางด้านองค์ความรู้ บุคลากร คณาจารย์ และทีมนักศึกษาที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม  การเผยแพร่องค์ความรู้ การอบรม ให้คำปรึกษา แนะนำทางด้าน e-Commerce แก่ผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ธุรกิจให้สามารถใช้เครื่องมือการตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมการทำงานอย่าง  ครบวงจร ในความร่วมมือครั้งนี้ ยังเป็นการพัฒนาบัณฑิตและบุคลากรให้มีคุณภาพตอบสนองความต้องการตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งถือว่าเป็นพันธกิจหรือบทบาทหน้าที่หลักของมหาวิทยาลัยด้วย

ด้าน รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร. พระนคร) กล่าวว่า มทร.พระนคร ได้ลงนามความร่วมมือในการการส่งเสริมและสนับสนุนด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความพร้อมทางด้านองค์ความรู้ บุคลากร คณาจารย์ และทีมนักศึกษาที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม การเผยแพร่ องค์ความรู้ การอบรม ให้คำปรึกษา แนะนำทางด้าน e-Commerce  แก่ผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ธุรกิจให้สามารถใช้เครื่องมือการตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมการทำงานอย่างครบวงจร ในความร่วมมือครั้งนี้ ยังเป็นการพัฒนาบัณฑิตและบุคลากรให้มีคุณภาพตอบสนองความต้องการตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งถือว่าเป็นพันธกิจหรือบทบาทหน้าที่หลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ขณะเดียวกันในภาคของความร่วมมือ ETDA ยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อร่วมกันพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน การคุ้มครองผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Consumer Protection) ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาปัจจุบัน และการรับมือกับสถานการณ์ที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเป็นดิจิทัลมากยิ่งขึ้น นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความรู้ ยังส่งเสริมยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยกลไกทางดิจิทัลร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจาก  นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม

ความร่วมมือในครั้งนี้มีเป้าหมายเดียวกันที่จะพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคออนไลน์ (Online Consumer Protection) อย่างครบวงจร ซึ่งสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  ด้านพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งสองหน่วยงานก็มีความมุ่งมั่นในการทำงานเชิงรุกหลายมิติ  โดยบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ  และได้ความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งความร่วมมือนั้นเน้นใน 4 เรื่อง ได้แก่

  1. พัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Consumer Protection) ตลอดจนการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของผู้ขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ต่างฝ่ายต่างใช้ข้อมูลในการคุ้มครองผู้บริโภค
  2. พัฒนาเครื่องมือ ระบบหรือกลไกทางดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งจะนำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะ Big Data เพื่อยกระดับกิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Consumer Protection)
  3. แลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Consumer Protection)

และ 4. จัดหาและสนับสนุนทรัพยากร เช่น บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้

ส่วนทางด้านกิจกรรมของงาน Thailand e-Commerce Week 2019 ที่น่าสนใจในวันที่สองนี้ จะเน้นที่การสร้างศักยภาพและพัฒนาองค์ความรู้สำหรับคนรุ่นใหม่กับ New Gen Make Money ทำธุรกิจได้ ในขณะเรียนหนังสือ สำหรับนักศึกษาที่สนใจในธุรกิจ e-Commerce / สร้างคอนเทนต์อย่างไรให้ Go Viral พร้อมเทคนิคการถ่ายภาพที่สะกดใจคนดู โดย ลีเกด – ศุภวัลย์  พูลเจริญ / เจาะลึกเทคนิคดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง “สุดยอดกลเม็ด การทำโฆษณาผ่าน Facebook” พร้อมชมเหล่า Young Talent โชว์กึ๋น การวางแผนธุรกิจ มุมมองพัฒนาปรับปรุงสินค้าชุมชนให้โดนใจกับการประกวด Business Pitching “การพัฒนาสินค้าชุมชนสู่ตลาดออนไลน์”

กิจกรรมในวันสุดท้าย เน้นเรื่อง Click for Money หาเงินง่าย แค่ปลายนิ้วสัมผัส โดยจะได้พบกับผู้แทนบริการ Digital Content & Service ชื่อดังอย่าง iflix, Jook และVIU มาเผยเคล็ดไม่ลับการบุกตลาดออนไลน์ ดึง Users จาก Offline TV สู่ Online Platforms / เสวนา New Gen for New Jobs เด็กรุ่นใหม่กับ Skills ที่ผู้ประกอบการ  e-Business ต้องการ โดย HR Recruitment และ Platforms ชั้นนำของไทยอย่าง Getlink, JobsDB, Jobtopgun, JobBKK / พบกับเน็ตไอดอลยอดนิยม ปอนด์-ภริษา ยาคอปเซ่น ที่มาเล่า”ความตั่ง”   อย่างมีตัวตนกับ “แจ้” พี่สาวของชาวเน็ต / เสวนา “รู้งี้เริ่มนานแล้ว!” e-Marketplace กับช่องทางสร้างยอดขายหลักล้าน โดย e-Marketplace ชั้นนำของไทย    เป็นต้น

นอกจากนี้ ตลอดการจัดงาน ยังจัดให้มี Workshop ได้แก่ ทำ Resume ให้ปัง เสริมพลัง ก่อนทำงานจริง โดย JobsDB., เคล็ดลับกระตุ้นยอดซื้อซ้ำจากลูกค้าประจำผ่าน LINE@,การสร้างแบรนด์พร้อมกับเทรนด์ตลาด  อีคอมเมิร์ซ 2019 โดย JD CENTRAL, ขายเร็ว เก็บเงินง่าย ส่งได้ทันที : จากเรียนรู้ สู่ลงมือทำ รวม 3 แอปเด่น  โดนใจพ่อค้าแม่ค้าหน้าใหม่…ใช้งานยังไงให้เวิร์ค โดย ไปรษณีย์ไทย พร้อมแหล่งรวมตลาดนัดคนหางาน JOB MATCHING ด้านไอที อีคอมเมิร์ซ และดิจิทัล, รวมร้านออนไลน์ชื่อดัง ให้มาช็อป ชิม ชิลล์ตลอดงานอีกด้วย

***********************************************************