ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ได้ดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี ซึ่งที่ผ่านมากรมสรรพสามิตได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่ทั่วประเทศพร้อมสนธิกำลัง  กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าอาจมีการกระทำผิด เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภค ให้บริโภคสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากการบริโภคสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษีจะเป็นอันตรายและส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าสินค้าโดยทั่วไป

จากผลการตรวจค้นและจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างวันที่ 25 – 31 มกราคม 2562) พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 334 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 5.91 ล้านบาท โดยแยกเป็น
– สุรา จำนวน 207 คดี  คิดเป็นเงินค่าปรับ 2.15 ล้านบาท
– ยาสูบ จำนวน 72 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 1.38 ล้านบาท
– ไพ่ จำนวน 6 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 0.04 ล้านบาท
– น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 27 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 1.64 ล้านบาท
– น้ำหอม จำนวน 3 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 0.01 ล้านบาท
– รถจักรยานยนต์ จำนวน 10 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ จำนวน 0.21 ล้านบาท
– สินค้าอื่น ๆ จำนวน 9 คดี รวมเป็นเงินค่าปรับ 0.47 ล้านบาท
โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 1,792.475 ลิตร ยาสูบ จำนวน 4,229 ซอง ไพ่ จำนวน 155 สำรับ  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 18,390.00 ลิตร น้ำหอม จำนวน 98 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 7 คัน

“หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ  หรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และจะมอบสินบนนำจับให้ ภายหลังจากคดีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว”

……………………………………

ขอขอบคุณที่มา : www.thaigov.go.th