ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาคของ ศธ.

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 โดยมี พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระสำคัญสรุป ดังนี้

เห็นชอบแนวทางบูรณาการการบริหารจัดการระดับภาค ของ ศธ.

ซึ่ง ศธ.ได้จัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกำหนดแนวทางการบูรณาการการบริหารจัดการระดับภาค จำนวน 6 ภาค ทั้งในด้านการอำนวยการ การวางยุทธศาสตร์ การปฏิบัติ และการกำกับติดตาม ซึ่งแบ่งการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ดังนี้

  • ศึกษาธิการภาค (ศธภ.) ภาคกลาง (จังหวัดปทุมธานี)ประกอบด้วย ศธภ.1 ลพบุรี, ศธภ.2 ปทุมธานี, ศธภ.3 ราชบุรี และ ศธภ.4 สมุทรสงคราม
  • ศึกษาธิการภาค ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)ประกอบด้วย ศธภ.5 นครศรีธรรมราช (ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย) และ ศธภ.6 ภูเก็ต (ภาคใต้ฝั่งอันดามัน)
  • ศึกษาธิการภาค ภาคใต้ชายแดน (จังหวัดยะลา)ประกอบด้วย ศธภ.7 จังหวัดยะลา พร้อมทั้งมีศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน
  • ศึกษาธิการภาค ภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี)ประกอบด้วย ศธภ.8 ชลบุรี และ ศธภ.9 ปราจีนบุรี
  • ศึกษาธิการภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดอุดรธานี)ประกอบด้วย ศธภ.10 อุดรธานี, ศธภ.11 สกลนคร, ศธภ.12 ขอนแก่น, ศธภ.13 นครราชสีมา และ ศธภ.14 อุบลราชธานี
  • ศึกษาธิการภาค ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)ประกอบด้วย ศธภ.15 เชียงใหม่, ศธภ.16 เชียงราย, ศธภ.17 พิษณุโลก และ ศธภ.18 นครสวรรค์

เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ ให้แต่ละภาคร่วมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ซึ่งมีเป้าหมาย คือ “เป็นที่ยอมรับของชุมชน มุ่งคนสู่การมีงานทำ เน้นย้ำการมีส่วนร่วม” กล่าวคือ เป็นโรงเรียนที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม อาชีพ และสุขภาพอนามัยแข็งแรง พร้อมสามารถให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชนได้ ที่จะทำให้นักเรียนในตำบลได้รับโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอื่น

สำหรับแนวทางการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล มีหลักเกณฑ์หลายประการ ได้แก่ เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่มีความพร้อมเข้าร่วมพัฒนา, มีพื้นที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้ และรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นในอนาคต, ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางของชุมชน มีการคมนาคมและการสื่อสารที่สะดวก, มีความเหมาะสมและเอื้อต่อการพัฒนาโรงเรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์, ได้รับการยอมรับและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน, เป็นโรงเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลใน 3 ระดับ คือ คณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด ซึ่งขณะนี้ได้ทำการคัดเลือกโรงเรียนจำนวน 7,100 แห่ง

สำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล” (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงพลังงาน รวมทั้งได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล, การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล, การประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษานิเทศก์และผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และจะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 10 รุ่น ในห้วงต่อไปด้วย

การจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศธ.จะจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จังหวัดสงขลา ภายหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยได้เชิญชวนให้สำนักงานศึกษาธิการภาคอื่น ๆ หารือและพิจารณาจัดงานชุมนุมลูกเสือ พร้อมทั้งเชิญลูกเสือจากประเทศเพื่อนบ้านมา

…………………………………………….

ขอขอบคุณ ที่มา : www.thaigov.go.th