สคบ. จัดกิจกรรม “รณรงค์ตรุษจีนปลอดภัย ห่างไกลอันตราย” ณ ตลาดไท

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มอบหมายให้นายฐิตินันท์ สิงหา ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค กรมการค้าภายใน
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง เทศบาลเมืองท่าโขลง สมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร ร่วมลงพื้นที่รณรงค์และตรวจสอบสินค้าที่นิยมจำหน่ายในช่วงเทศกาลตรุษจีนและสุ่มเก็บสินค้าที่อาจไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภคมาทดสอบพิสูจน์ความเป็นอันตราย รวมถึงรณรงค์ให้ผู้บริโภคระมัดระวังในการเลือกซื้อหรือใช้สินค้าที่อาจติดไฟง่าย ณ บริเวณตลาดไท อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ในช่วงเทศกาลตรุษจีนประชาชนนิยมหาซื้อสินค้าเพื่อนำมาใช้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษ ซึ่งบางพื้นที่มีการจัดงานเฉลิมฉลองโดยการจุดพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง และจากสถิติข้อมูลในช่วงเทศกาลตรุษจีน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ พบว่าได้เกิดเหตุอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน ๒๘ ครั้ง ประกอบกับการจุดธูป การเผากระดาษเงิน และกระดาษทอง ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย และเมื่อมีการเผาไหม้จะก่อให้เกิดสารโลหะหนัก สารพิษทางอากาศและสารก่อมะเร็ง สคบ. ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าที่นิยมจำหน่ายในช่วงเทศกาลตรุษจีน และสุ่มเก็บสินค้าประเภทกระดาษเงิน และกระดาษทอง ฯลฯ ที่อาจไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภคมาทดสอบพิสูจน์ความเป็นอันตราย รวมถึงรณรงค์ให้ผู้บริโภคระมัดระวังในการเลือกซื้อหรือใช้สินค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีน

หากไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าหรือบริการ สามารถร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สายด่วน สคบ. ๑๑๖๖ ทางเว็บไซต์ www.ocpb.go.th ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค (OCPB Complain Mobile Application) หรือร้องเรียนด้วยตนเองที่ สคบ. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานครต่างจังหวัดร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมของทุกจังหวัด