สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เชิญชวนร่วมรณรงค์ 4 กุมภาพันธ์ วันมะเร็งโลก

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  กรมการแพทย์ ชี้โรคมะเร็งถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของโลก เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งและเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการป้องกันและลดผลกระทบจากโรคมะเร็ง

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ของทุกปี องค์กร Union for International Cancer Control (UICC) ได้กำหนดให้เป็น “วันมะเร็งโลก” ซึ่งในวันนี้องค์กรต่างๆ จากภาครัฐและเอกชนทั่วโลกจะจัดกิจกรรมรณรงค์ให้เกิดความตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความเจ็บป่วยและการเสียชีวิตของประชากร ปัจจุบันโรคมะเร็งถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของโลก จากข้อมูลปี 2561 องค์การอนามัยโลก รายงานว่าทั่วโลกมีผู้เสียชีวิต 9.6 ล้านราย  ซึ่งในจำนวนนี้กว่า 70 % พบในประเทศที่มีรายได้ต่ำถึงปานกลาง สำหรับประเทศไทยโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิต 78,540 คน โดยมีผู้ป่วยรายใหม่ 122,757 คน ซึ่งแนวโน้มการเกิดโรคมะเร็งในประเทศไทยยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นความร่วมมือจากประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนมีความสำคัญที่จะนำไปสู่การลดผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม

นายแพทย์วีรวุฒิ  อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับประเทศไทย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นองค์กรหลักที่จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเนื่องในวันมะเร็งโลกมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2562-2564 UICC ได้กำหนดหัวข้อหลักในการรณรงค์ว่า “I Am and I Will” เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังของประชาชนที่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามสามารถเป็นส่วนหนึ่งและเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการป้องกันและลดผลกระทบจากโรคมะเร็งได้ และในวันมะเร็งโลกปีนี้ สถาบันมะเร็งแห่งชาติร่วมกับโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค 7 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี  โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จัดกิจกรรมแข่งขันวิ่งเนื่องในวันมะเร็งโลกภายใต้โครงการ “วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง” เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ตลอดจนส่งเสริม สร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงเพื่อป้องกันโรค ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการลดอัตราป่วยและเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง

********************************************

#สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  #กรมการแพทย์  #วันมะเร็งโลก