รมว.พม. นำคณะลงพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม.

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.30 น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) นำคณะผู้บริหารกระทรวง พม. พร้อมด้วยนางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ในพื้นที่

ทั้งนี้ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดน่าน โดยได้เยี่ยมชมกิจกรรมและนิทรรศการ ดังนี้ การแสดงพื้นเมืองจากเด็กโรงเรียนเพียงหลวง 7  การแสดงจากผู้แสดงความสามารถ ชมนิทรรศการและสาธิตการทำเครื่องเงินชมพูภูคา  บูธกิจกรรมเด็กจากโรงเรียนเพียงหลวง ชมการสาธิตการเขียนผ้าลายเทียนจากราษฎรบนพื้นที่สูงเผ้าม้ง และซื้อสินค้าหัตถกรรม ผ้าปักมือ ผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรบนพื้นที่สูง ทั้งนี้ได้ถวายเครื่องอุปโภคแด่พระภิกษุสงฆ์ตามโครงการพระธรรมจาริก และได้เยี่ยมบูธกิจกรรมของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ชมการสาธิตการทำไม้กวาด ตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันแก่กลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง พร้อมทั้งพบปะให้กำลังใจและมอบของให้แก่ผู้ใช้บริการในศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดน่าน

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมดี ๆ รวมถึงความเคลื่อนไหวในการดำเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้ที่  http://www.dsdw2016.dsdw.go.th/