พด. ลั่น! 37จังหวัด โครงการข้าวโพดหลังนาต้องไม่เผาตอซังพืชเด็ดขาด !!

กรมพัฒนาที่ดิน สั่งการสถานีพัฒนาที่ดิน 37 แห่งที่มีเกษตรกรเข้าร่วมในโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ให้พัฒนาที่ดินเร่งทำการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ภายหลังเก็บเกี่ยวข้าวโพดแล้ว ไม่ให้เผาตอซังข้าวโพด สนับสนุนให้ใช้วิธีไถกลบร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน รวมทั้งให้จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเพื่อผลิตปุ๋ยหมักจากซัวข้าวโพด

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า จากปัญหาละอองฝุ่นควันพิษที่ปกคลุมอย่างหนาแน่นไปทั่วกรุงเทพมหานครและในเขตปริมณฑล ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชน ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ โรงเรียนหลายแห่งในกรุงเทพมหานครต้องหยุดเรียนชั่วคราว เพื่อลดผลกระทบที่มีต่อสุขภาพนั้น สาเหตุที่ทำให้เกิดละอองฝุ่นควันพิษมีหลายประการด้วยกัน เช่น ควันดำอันเกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของรถยนต์ทุกประเภท การก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ รวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยมลพิษในอากาศ ภาคเกษตรกรรมสามารถมีส่วนช่วยเหลือได้โดยขอความร่วมมือให้เกษตรกรเว้นการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ตอซังข้าว ฟางข้าว ตอซังข้าวโพด และอื่นๆ ในเขตบ้านเรือนและชุมชน เพื่อไม่เป็นการซ้ำเติมปัญหาและเป็นการป้องกันและแก้ไขต้นเหตุหมอกควันไฟ และฝุ่นละออง

โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช ได้สั่งการให้ส่วนราชการที่ดำเนินงานโครงการปลูกข้าวโพดหลังนา เร่งรณรงค์ให้เกษตรกรไถกลบตอซังและลดการเผาตอซังข้าวโพดดังกล่าว ในการนี้ จึงได้สั่งการให้สถานีพัฒนาที่ดินทั้ง ๓๗ แห่ง ร่วมกับหมอดินอาสา และเครือข่ายต่างๆ ในจังหวัดบูรณาการร่วมกันโดยจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าพื้นที่ชุมชนเกษตรกรทุกหมู่บ้าน เร่งทำการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และรณรงค์ให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปลูกข้าวโพด สร้างการมีส่วนร่วมและมีจิตอาสาในการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบโดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาและช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีได้ โดยหลังจากการเกี่ยวผลผลิตแล้วไม่ให้เผาตอซังข้าวโพด ทั้งนี้ กรมฯ สนับสนุนให้ใช้วิธีสาธิตการไถกลบลงดินร่วมกับการใช้น้ำหมักชีวภาพ ช่วยเร่งการย่อยสลายทำให้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้ภายในระยะเวลาที่เร็วขึ้น

ขณะนี้สถานีพัฒนาที่ดินทั้ง 37 จังหวัด และหมอดินอาสา ได้ขานรับนโยบายมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันที่เกิดจากการเผาตอซังพืช ตอซังข้าวโพด ได้มีการประชุมชี้แจงกับชุมชนต่างๆ อาทิ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านกลุ่มเกษตรกร หมอดินอาสา และประชาสัมพันธ์ออกประกาศทางสื่อวิทยุ สื่อออนไลน์ทุกชนิด ทั้งการประกาศเสียงตามสาย หอกระจายข่าวในชุมชน เพื่อชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบถึงวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ในโอกาสนี้จึงขอความร่วมมือจากเกษตรกร ประชาชนทั่วไปงดเผาฟางและตอซังข้าวโพด รณรงค์ทั่วประเทศนับจากวันนี้ไปจนกว่าสถานการณ์จะต่างๆ จะคลี่คลายดีขึ้น