กรม สบส. จับมือม.เกษตรฯ ผุด! ร่างต้นแบบอาคารสถานบริการสุขภาพภาครัฐสมรรถนะสูงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมให้บริการประชาชนก้าวไกลยุค 4.0

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจับมือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาอาคารสถานบริการสุขภาพสมรรถนะสูง เพื่อใช้ก่อสร้างในโรงพยาบาลภาครัฐ ให้เป็นอาคารนวัตกรรมทั้งทางด้านกระบวนการออกแบบและด้านเทคโนโลยีอาคาร และเพื่อพร้อมให้บริการแก่ประชาชนอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในบริบทไทยแลนด์ 4.0

นายแพทย์ประภาส  จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่าสถานบริการสุขภาพภาครัฐ หรือโรงพยาบาลของรัฐ มีบทบาทในการให้บริการบำบัดรักษาประชาชนผู้เจ็บป่วย ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศที่มีรายได้น้อย มีบริบทที่แตกต่างจากโรงพยาบาลภาคเอกชน ทั้งด้านอาคารสถานที่และการบริการ โรงพยาบาลของรัฐในทุกภูมิภาคมีการก่อสร้างอาคารและการให้บริการที่มีวิวัฒนาการเติบโตต่อเนื่องมายาวนาน การออกแบบอาคารที่สามารถตอบสนองตามความต้องการของโรงพยาบาลในทุกเขตสุขภาพของประเทศ เป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากในปัจจุบัน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองแบบแผน ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินการสร้างนวัตกรรมด้วยการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพสมรรถนะสูง ที่ได้นำเทคโนโลยีระบบแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Buidling Information Modeling : BIM) และระบบจำลองสถานการณ์สมรรถนะอาคาร (Building Performance Simulation : BPS) เข้ามาใช้ในการดำเนินงานพัฒนาต้นแบบอาคารสมรรถนะสูง อันเป็นอาคารที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ TREES ของสถาบันอาคารเขียวไทย ร่วมกับการใช้แนวความคิด Modular Design เพื่อให้อาคารบริการสุขภาพสมรรถนะสูงนั้นเป็นอาคารที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ของกระทรวงสาธารณสุข และความต้องการเชิงพื้นที่ใช้งานของโรงพยาบาลนั้นๆ โดยการสามารถเพิ่ม ลด ปรับเปลี่ยน และสลับชั้นอาคารได้ตามความต้องการได้ทันที และยังสามารถปรับเปลี่ยนแบบก่อสร้างอาคารรวมถึงปริมาณวัสดุแบบ Real-time ตามการเปลี่ยนแปลงแบบอาคาร นอกจากนั้น ยังสามารถทำนายการใช้พลังงานภายในอาคารและศักยภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ได้ทันทีภายหลังการเปลี่ยนแปลงแบบอาคาร     อีกด้วย

นายแพทย์ประภาส กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ยังได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำเกณฑ์การออกแบบอาคารด้านวิศวกรรมทุกระบบ สำหรับกระบวนการออกแบบอาคารโรงพยาบาลภาครัฐ ให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองแบบแผนและผู้สนใจ สามารถนำไปออกแบบสถานบริการสุขภาพที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีคุณภาพด้านการให้บริการ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้รับสิทธิและเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐานได้อย่าง    เท่าเทียม โดยต้นแบบอาคารสถานบริการสุขภาพสมรรถนะสูงและเกณฑ์การออกแบบระบบวิศวกรรมดังกล่าวจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2562

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจ สามารถศึกษาร่างต้นแบบอาคารสถานบริการสุขภาพภาครัฐสมรรถนะสูง ได้ที่เว็บไซต์กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (dcd.hss.moph.go.th) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณวรวิชญ์ สิงหนาท หมายเลขโทรศัพท์ 085-112-2422 หรือ คุณณัฐสิทธิ์ สมบูรณ์วิทย์ เบอร์โทรศัพท์ 081-421-8730 ในวันและเวลาราชการ