กปน. ห่วงใยประชาชน ขานรับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน) เปิดเผยว่า กปน.ได้ติดตามสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 สูงเกินค่ามาตรฐานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้วยความห่วงใยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพบว่า ได้เริ่มส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว

ในการนี้ กปน. พร้อมให้การสนับสนุนน้ำในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี และสมุทรปราการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ด้วยการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจ “ศูนย์สนับสนุนน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5”

ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐ ที่ต้องการน้ำ เพื่อใช้ในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่ โทร 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์ความเดือดร้อนดังกล่าวจะทุเลาลง

**********************************