การจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรย้อนหลังของสำนักงานประกันสังคม

นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม โฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยกับสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ณ สำนักงานประกันสังคม  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรีว่า จากการที่สำนักงานประกันสังคมได้มีการปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจากเดิม 400 บาท เป็น 600 บาท ให้กับผู้ประกันตนที่มีบุตรตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี ตามกฎกระทรวง เรื่อง การจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ. 2561 เมื่อ 25 ธันวาคม พ.ศ.2561 จากกรณีดังกล่าวสำนักงานประกันสังคมจะตัดจ่ายเงินในส่วนที่ปรับเพิ่มขึ้นย้อนหลังจำนวน 200 บาท ตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2561 ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจะเริ่มทำการโอนเงินให้กับผู้ประกันตนในวันที่ 31 มกราคม 2562 นี้ และเพื่อความชัดเจนสำนักงานประกันสังคมได้จัดทำตัวอย่างรายละเอียดเพื่อทำความเข้าใจในการจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรการจ่ายย้อนหลัง ซึ่งแบ่งเป็น  2 กลุ่ม ตามตารางดังนี้

กลุ่มที่ 1  กรณีผู้ประกันตนที่มีการบันทึกอนุมัติให้ได้สิทธิก่อนวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557  มีระยะเวลาตัดจ่ายย้อนหลัง 1 เดือนเพื่อตรวจสอบข้อมูล

วันที่โอน เงินสงเคราะห์บุตรของเดือน จำนวนเงิน (บาท) ประเภทของเงิน
31 มกราคม 2562

 

ธันวาคม 2561 600 ประจำเดือน
มกราคม – พฤศจิกายน 2561

(200×11)

2,200 เงินย้อนหลัง
28 กุมภาพันธ์ 2562 และทุก ๆ สิ้นเดือน มกราคม 2562

ถึงบุตรอายุครบ 6 ปี

(กรณีเป็นผู้ประกันตนต่อเนื่อง)

600 ประจำเดือน

 

                        กลุ่มที่ 2 กรณีผู้ประกันตนที่มีการบันทึกอนุมัติให้ได้สิทธิตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557    มีระยะเวลาตัดจ่ายย้อนหลัง 3 เดือน

 

วันที่โอน เงินสงเคราะห์บุตรของเดือน จำนวนเงิน (บาท) ประเภทของเงิน
31 มกราคม 2562 ตุลาคม 2561 600 ประจำเดือน
มกราคม – กันยายน 2561

(200×9)

1,800 เงินย้อนหลัง
28 กุมภาพันธ์ 2562 และทุกๆ สิ้นเดือน

 

พฤศจิกายน 2561

ถึงบุตรอายุครบ 6 ปี

(กรณีเป็นผู้ประกันตนต่อเนื่อง)

600 ประจำเดือน

นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับกรณีผู้ประกันตนที่เปลี่ยนนายจ้างขอให้ติดต่อขอใช้สิทธิบุตรคนเดิมได้ ทั้งนี้รายละเอียดการที่ผู้ประกันตนจะได้รับเงินย้อนหลังน้อยกว่า 2,200 บาท หรือ 1,800 บาท ขึ้นอยู่กับการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนที่ครบจำนวน 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือนหรือไม่ นอกจากนี้ต้องดูการสิ้นสภาพความเป็นผู้ประกันตน บุตรอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์หรือไม่ รวมถึงการเสียชีวิตของบุตรด้วย ซึ่งเหตุดังกล่าวเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ประกันตนได้รับเงินสงเคราะห์บุตรไม่เท่ากัน อย่างไรก็ตามสำนักงานประกันสังคมยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและพร้อมดูแลสิทธิประโยชน์เพื่อให้ผู้ประกันตนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th

…………………………………………………………….

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน