“บิ๊กอู๋”ห่วงใยแรงงาน กำชับนายจ้างจัดอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นละอองแก่ลูกจ้าง

รมว.แรงงาน ห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ลูกจ้างในสถานประกอบการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่ต้องเดินทางไปกลับสถานที่ทำงานและทำกิจกรรมกลางแจ้ง ออกมาตรการให้ สปส. ส่งเสริมลูกจ้างในสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงตรวจสุขภาพ จ่ายค่ารักษาพยาบาลแก่ลูกจ้างที่เจ็บป่วยจากฝุ่น พร้อมกำชับ กสร.ออกหนังสือให้สถานประกอบการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นให้ลูกจ้างสวมใส่ขณะปฏิบัติงานนอกสถานที่และเดินทางไป –  กลับจากบ้านไปที่ทำงาน พร้อมตรวจสถานที่ก่อสร้าง กำจัดการฟุ้งกระจายของฝุ่นขณะที่มีการก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ปัญหาค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ลูกจ้างในสถานประกอบการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  ที่จะต้องมีการเดินทางไป – กลับสถานที่ทำงานและการทำกิจกรรมกลางแจ้ง กระทรวงแรงงานมีความห่วงใย พี่น้องผู้ใช้แรงงาน ลูกจ้างในสถานประกอบการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว จึงได้มีมาตรการโดยให้สำนักงานประกันสังคม  ดำเนินการรณรงค์ ส่งเสริมให้ลูกจ้างมีการตรวจสุขภาพในสถานประกอบกิจการที่อาจได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง และดูแลค่ารักษาพยาบาลให้แก่ลูกจ้างที่เจ็บป่วยอันเนื่องมาจากฝุ่นละออง

พล.ต.อ.อดุลย์ ฯ ยังได้มอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดำเนินการออกหนังสือถึงสถานประกอบการขอความร่วมมือให้นายจ้างผู้ประกอบการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นละอองให้กับลูกจ้างเพื่อสวมอุปกรณ์ป้องกันในระหว่างเดินทางไป – กลับจากบ้านไปสถานที่ทำงาน และจากสถานที่ทำงานกลับบ้าน รวมทั้งระหว่างการไปปฏิบัติงานนอกสถานที่อีกด้วย นอกจากนี้ ยังให้มีหนังสือสั่งการไปยังสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 1-12 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ตรวจสถานที่ก่อสร้าง ในกรณีที่พบว่า มีปริมาณฝุ่นเป็นจำนวนมากก็จะให้นายจ้างจัดอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นให้กับลูกจ้าง และให้มีการกำจัดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในขณะที่มีการก่อสร้าง

นอกจากนั้นกระทรวงแรงงาน โดย พันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน ได้เป็นตัวแทนของ รมว.แรงงาน มอบหน้ากากอนามัยให้แก่พนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานทำความสะอาด เพื่อช่วยป้องกันฝุ่นละอองในขณะปฏิบัติงานอีกด้วย

………………………………………..