สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยในเขตท่าอากาศยาน รุ่นที่ 8

พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยในเขตท่าอากาศยาน  การดับเพลิง และกู้ภัยอากาศยานขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 8 ซึ่งจัดฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2561  โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 39 คน  เป็นนักศึกษาสถาบันการบินพลเรือน  หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน  วิชาเอกเครื่องวัดประกอบการบิน (Aircraft Instrument : AT-AI) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

สำหรับการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพให้แก่นักศึกษา ในส่วนของความปลอดภัยด้านการบินภายในเขตท่าอากาศยาน  การดับเพลิง   และการกู้ภัยอากาศยานขั้นพื้นฐาน อีกทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพของนักศึกษาต่อไปในอนาคต

*********************************