กรมอนามัย ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ สร้างวัยทำงานหุ่นดี สุขภาพดี

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์สู่การพัฒนากลไกการดำเนินงานเพื่อวัยทำงานหุ่นดี สุขภาพดี เพื่อขับเคลื่อนภาคสังคมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตวัยทำงานโดยการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนนโยบาย แนวคิด และประสบการณ์การดำเนินงานให้เกิดการเรียนรู้ในการดำเนินกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ (31 มกราคม 2562) แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์สู่การพัฒนากลไกการดำเนินงานเพื่อวัยทำงานหุ่นดีสุขภาพดี ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี ว่า ข้อมูลจาก คลังข้อมูลสุขภาพ (Health Data Center) กระทรวงสาธารณสุข ปีพ.ศ. 2557 – 2561 พบว่า ประชาชนวัยทำงานอายุ 30 – 44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ ร้อยละ 52.8 และจากการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พบว่า คนไทยวัยทำงานอายุ 15 ปีขึ้นไป มีพฤติกรรมกินผักผลไม้ต่อวันเพียงพอตามข้อแนะนำเพียงร้อยละ 25.9 มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ ร้อยละ 19.2 มีดัชนี  มวลกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์ปกติ เพียงร้อยละ 36.43 มีภาวะอ้วน ร้อยละ 37.5 พบโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 24.7 จากสถานการณ์ดังกล่าวถือเป็นปัจจัยเบื้องต้นกับสุขภาพของคนไทยไม่สอดคล้องกับสังคมผู้สูงอายุของประเทศที่ประชาชนมีอายุขัยเฉลี่ยสูงขึ้นทั้งเพศหญิงและเพศชายแต่พบว่าเป็นโรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคกระดูก โรคไต และโรคความจำเสื่อมซึ่งโรคเหล่านี้ สามารถป้องกันได้หากประชาชนมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม

“การส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มประชาชนวัยทำงานให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมการกิน กิจกรรมทางกาย การนอน และการดูแลสุขภาพช่องปาก นั้น กรมอนามัยได้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2560 ภายใต้โครงการพัฒนาส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์ โดยสร้างผู้นำสุขภาพ (Health Leader) เพื่อเป็นแกนนำในการกระตุ้น ผลักดัน และขับเคลื่อนชุมชนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ด้าน และดำเนินการขยายพื้นที่ในระดับภูมิภาคโดยสร้างผู้นำสุขภาพ และจัดทำองค์ความรู้ รวมทั้งจัดทำสื่อที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้ตามบริบทของพื้นที่นั้นๆ เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ทำให้ประชาชนวัยทำงาน หุ่นดี สุขภาพดี สามารถเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศ ดูแลครอบครัวและเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์สู่การพัฒนากลไกการดำเนินงานเพื่อ วัยทำงานหุ่นดีสุขภาพดีในครั้งนี้ ถือเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานแบบบูรณาการระหว่างภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันคือการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  คนวัยทำงาน รวมทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนนโยบาย แนวคิด และประสบการณ์การดำเนินงานที่ผ่านมาให้เกิดการเรียนรู้ในการดำเนินกิจกรรมในรูปแบบต่างๆร่วมกันให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

                                      ศูนย์สื่อสารสาธารณะ