รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด Kick Off โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร สู้ภัยโควิด – 19 ของสมาชิกสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายปรีชา พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด Kick Off โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร สู้ภัยโควิด – 19 ของสมาชิกสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด ณ ศูนย์วิจัยการเลี้ยงโคนมมวกเหล็ก สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมี นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชจังหวัดสระบุรี นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดสระบุรี นางพรสวรรค์ เริงมิตร สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง นายรณรงค์ เทพรักษ์ นายอำเภอมวกเหล็ก นายสนั่น น้ำนิล กรรมการรักษาการประธานกรรมการสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด ผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

จากนั้น รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการ ได้มอบมอบกล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจรให้กับผู้แทนสมาชิกสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด จำนวน 10 คน และร่วมปลูกฟ้าทะลายโจร ณ แปลงสาธิตการปลูกฟ้าทะลายโจร พร้อมเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้มีนโยบายขับเคลื่อนการปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เพื่อป้อนเป็นวัตถุดิบ เพื่อเป็นยาต้านไวรัสโควิด–19 โดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกฟ้าทะลายโจรในสถาบันเกษตรกรขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการปลูกพืชสมุนไพร (ฟ้าทะลายโจร) ให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไป รวมทั้งเพื่อส่งเสริมอาชีพ การปลูกฟ้าทะลายโจรให้แก่สมาชิกสหกรณ์ สร้างรายได้ให้กับสมาชิกสหกรณ์ ทั้งนี้กรมวิชาการเกษตรจะสนับสนุนพันธุ์ฟ้าทะลายโจรที่มีสารแอนโดรกราโฟไลค์สูงให้กับสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

สำหรับการจัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกฟ้าทะลายโจรในสถาบันเกษตรกรครั้งนี้ มีเป้าหมายในการคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม สหกรณ์จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร (ฟ้าทะลายโจร) สู้ภัยโควิด – 19 ของสมาชิกสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด ขึ้น โดยมีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 1 ไร่ เพื่อใช้เป็นแปลงสาธิตปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ประกอบด้วย 2 สายพันธุ์ ดังนี้ พันธุ์พิจิตร 4-4 จำนวน 4,000 ต้น / พันธุ์พิษณุโลก 5-4 จำนวน 4,000 ต้น รวมทั้งสิ้น 8,000 ต้น และจะขยายผลให้กับสมาชิกปลูกไว้ในครัวเรือนเพื่อสร้างรายได้ต่อไป