วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัย พร้อมเร่งดำเนินการฟื้นฟูสายทางที่ได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

วันที่14 ต.ค. 64  นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน) นายชูชัย พนัสอัมพร ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง นายทินกร คุณสมิตปัญญา รักษาการวิศวกรโยธาเชี่ยวชาญสำนักบำรุงทาง และคณะ ประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัย เพื่อติดตามสถานการณ์สายทางที่ได้รับผลกระทบ และการเข้าช่วยเหลือฟื้นฟูสายทางที่ได้รับผลกระทบ ณ ศูนย์อำนวยการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง) โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบท ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท และผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบท ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ผ่านระบบสื่ออิเลคทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting)

ปัจจุบันถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 14 จังหวัด (พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, ลพบุรี, สิงห์บุรี, จันทบุรี, ตราด,นครราชสีมา, ชัยภูมิ, สุรินทร์, บุรีรัมย์, ขอนแก่น, มหาสารคาม, นครสวรรค์ , สุพรรณบุรี) ได้รับผลกระทบ36 สายทาง (36 แห่ง) สัญจรผ่านได้ 15 สายทาง (15 แห่ง) สัญจรผ่านไม่ได้21 สายทาง (21 แห่ง) แยกเป็นน้ำท่วมสูง 14 สายทาง (14 แห่ง) ทางขาด/โครงสร้างทางชำรุด/กัดเซาะ 6 สายทาง (6 แห่ง) สะพานขาด/คอสะพานขาด /ทรุดตัว/กัดเซาะ 1 สายทาง (1 แห่ง)

ในการนี้วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ได้กำชับให้สำนักงานทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบท หมวดบำรุงทางหลวงชนบท ที่ได้รับผลกระทบ เร่งดำเนินการซ่อมแซมฟื้นฟูสายทางสายทางที่ได้รับผลกระทบ และติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยง พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอย่างทั่วถึง และเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ปทุมธานี

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชน โปรดระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษ สังเกตป้ายเตือน และหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัย ได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146