นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์เป็นประธานเปิดงานและแสดงปาถกฐาพิเศษในงานมหกรรมยุทธศาสตร์ชาติ

วันพุธที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๑๕ น. นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธานเปิดงานและแสดงปาถกฐาพิเศษในงานมหกรรมยุทธศาสตร์ชาติ “อนาคตไทย อนาคตเรา Our Country Our Futuer” เพื่อเผยแพร่ข้อมูล สร้างการรับรู้ ความเข้าใจในแนวคิด และสาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ให้กับภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนในสังคม ให้สามารถมองภาพอนาคตและเห็นเป้าหมายระยะยาวของประเทศร่วมกัน ภายใต้หัวข้อ “อนาคตไทย อนาคตเรา” โดยมี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นางสุภัชชา สุทธิพล) รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและครอบครัว (นายสุนทร สว่างมาลี) พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์

โดยในส่วนของการจัดแสดงนิทรรศการ “มหกรรมการสร้างการตระหนักรู้ต่อยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา : Our Country Our Futuer” จะจัดแสดงระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ บริเวณลานด้านหน้าของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ติดตามข่าวสารของกรมกิจการผู้สูงอายุ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุ ได้ที่ http://www.dop.go.th/th