“อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 13 ตุลาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 61,995,809 โดส และทั่วโลกแล้ว 6,565 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง

“อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 13 ตุลาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 61,995,809 โดส และทั่วโลกแล้ว 6,565 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 432.77 ล้านโดส โดยกรุงเทพฯ ยังเป็นพื้นที่ฉีดวัคซีนเข็ม 1 มากสุด (103.3%)

➡️(13 ตุลาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 6,565 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 25.7 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 402 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 187 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว”
ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 432.77 ล้านโดส โดยกัมพูชาฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (80% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 162.09 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 13ตุลาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 61,995,809 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 60.78%

🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 6,565 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ

1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2564

จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 61,995,809 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น

-เข็มแรก 35,895,984 โดส (54.2% ของประชากร)

-เข็มสอง 24,282,686 โดส (36.7% ของประชากร)

-เข็มสาม 1,814,139 โดส (2.7% ของประชากร)

2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.- 13 ต.ต. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 61,995,809 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 962,558 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 762,799 โดส/วัน

3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย

วัคซีน Sinovac

– เข็มที่ 1 17,817,252 โดส

– เข็มที่ 2 3,515,754 โดส

– เข็มที่ 3 0 โดส

วัคซีน AstraZeneca

– เข็มที่ 1 10,488,757โดส

– เข็มที่ 2 16,096,765 โดส

– เข็มที่ 3 1,324,780 โดส

วัคซีน Sinopharm

– เข็มที่ 1 6,072,201 โดส

– เข็มที่ 2 4,127,880 โดส

– เข็มที่ 3 0 โดส

วัคซีน Pfizer

– เข็มที่ 1 1,517,774 โดส

– เข็มที่ 2 542,287 โดส

– เข็มที่ 3 492,359 โดส

4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย

– บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 123.4% เข็มที่2 119.6% เข็มที่3 91.1%

– เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 62.8% เข็มที่2 56% เข็มที่3 9.5%

– อสม เข็มที่1 73.3% เข็มที่2 64.6% เข็มที่3 7.6%

– ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 63.3% เข็มที่1 45.1% เข็มที่3 1.7%

– ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 47.3% เข็มที่2 29.9% เข็มที่3 1.7%

– ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 60.3% เข็มที่2 45.8% เข็มที่3 0.4%

– หญิงตั้งครรภ์ เข็มที่1 14.3% เข็มที่2 9.7% เข็มที่3 0.1%

– นักเรียน/นักศึกษา อายุ 12-17 ปี เข็มที่1 13.4% เข็มที่2 0.1% เข็มที่3 0%

รวม เข็มที่1 49.8% เข็มที่2 33.7% เข็มที่3 2.5%

5. %การฉีดวัคซีนพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว

1. กรุงเทพมหานคร เข็มที่1 103.3% เข็มที่2 63.8% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 80.2% เข็มที่2 48.2%

2. ภูเก็ต เข็มที่1 80.1% เข็มที่2 75.7% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 71.3% เข็มที่2 67.5%

3. ชลบุรี เข็มที่1 72.5% เข็มที่2 51.5% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 70.8% เข็มที่2 55.2%

4. สมุทรปราการ เข็มที่1 69.4% เข็มที่2 48.2% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 90.6% เข็มที่2 67%

5. พังงา เข็มที่1 58% เข็มที่2 48.9% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 69.7% เข็มที่2 58.7%

6. ระนอง เข็มที่1 56.5% เข็มที่2 47.8% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 73% เข็มที่2 67%

7. เพชรบุรี เข็มที่1 54.6% เข็มที่2 40.1% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 60.3% เข็มที่2 45.1%

8. ระยอง เข็มที่1 52.4% เข็มที่2 35.7% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 63.8% เข็มที่2 55.2%

9. ประจวบคีรีขันธ์ เข็มที่1 49.6% เข็มที่2 38.5% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 65.7% เข็มที่2 44.9%

10. บุรีรัมย์ เข็มที่1 49.6% เข็มที่2 35.6% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 60.6% เข็มที่2 50.1%

11. เชียงใหม่ เข็มที่1 46.4% เข็มที่2 32.2% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 60.3% เข็มที่2 49.4%

12. ตราด เข็มที่1 46.3% เข็มที่2 32.1% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 58.9% เข็มที่2 52.3%

13. สุราษฎร์ธานี เข็มที่1 43.5% เข็มที่2 34.8% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 64.1% เข็มที่2 54.6%

16. กระบี่ เข็มที่1 42.8% เข็มที่2 31.1% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 64.4% เข็มที่2 52.6%

17. หนองคาย เข็มที่1 39.5% เข็มที่2 26.4% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 56.1% เข็มที่2 38%

18. อุดรธานี เข็มที่1 38.8%เข็มที่2 23.2% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 68.3% เข็มที่2 49.4%

19. เลย เข็มที่1 37.8% เข็มที่2 24.1% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 53.6% เข็มที่2 39.1%

รวม เข็มที่1 70.6% เข็มที่2 47.3% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 72.5% เข็มที่2 50.4%

6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 432,774,062 โดส ได้แก่

1. อินโดนีเซีย จำนวน 162,097,315 โดส (37.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm

2. ไทย จำนวน 61,995,809 โดส (54.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm

3. เวียดนาม จำนวน 55,229,124 โดส (40.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm

4. ฟิลิปปินส์ จำนวน 50,475,955 โดส (24.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca

5. มาเลเซีย จำนวน 46,044,734 (75.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac

6. กัมพูชา จำนวน 26,539,836 โดส (80%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac

7. พม่า จำนวน 14,793,239 โดส (19.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

8. สิงคโปร์ จำนวน 9,670,942 โดส (78.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac

9. ลาว จำนวน 5,374,843 โดส (41.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca

10. บรูไน จำนวน 552,265 โดส (76.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ

7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

1. เอเชียและตะวันออกกลาง 68.94%

2. ยุโรป 10.94%

3. อเมริกาเหนือ 9.53%

4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 7.13%

5. แอฟริกา 2.87%

6. โอเชียเนีย 0.59%

8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

1. จีน จำนวน 2,222.67 ล้านโดส (79.3% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)

2. อินเดีย จำนวน 964.26 ล้านโดส (35.3%)

3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 401.82 ล้านโดส (62.7%)

4. บราซิล จำนวน 249.34 ล้านโดส (60.3%)

5. ญี่ปุ่น จำนวน 175.70 ล้านโดส (69.6%)

9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

1. คิวบา (100.9%) (ฉีดวัคซีนของ Moderna, Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Oxford และ J&J)

2. มัลดีฟส์ (99.5% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)

3. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (95.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)

4. อุรุกวัย (91.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)

5. บาห์เรน (89.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)

6. ชิลี (87.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac

7. อิสราเอล (86.5%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)

8. กาตาร์ (85.4%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)

9. จีน (79.4%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sinovac และ CanSino)

10. สิงคโปร์ (78.2%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Sinovac)

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุขประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)