พม. ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และพบปะสภาเด็กและเยาวชน

วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน นางสาวอุไร เล็กน้อย และนายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2 บ้านแม่ละงอง หมู่ที่ 2 ต้าบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว เพื่อเปิดศูนย์การเรียนรู้ โครงการห้องสมุดดิจิทัล ปันความรู้สู่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกล เป็นการช่วยเสริมสร้างโอกาสด้านการเรียนรู้ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเยาวชนในโลกยุคใหม่ ในกลุ่มโรงเรียนนำร่อง ภายใต้สังกัดตำรวจตระเวนชายแดน โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ AIS ACADEMY อีกทั้งมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่คณะครูและตัวแทนนักเรียน และร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์ต้นไม้ของพ่อไว้เป็นที่ระลึก
จากนั้นในเวลา 17.00 น. รมว.พม. พร้อมคณะผู้บริหาร ได้พบปะตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่การเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 วิศวกรสังคม ซ่อมแซม สร้างเสริมสังคมและ7Q จังหวัดเชียงใหม่ ณ ร้านอาหาร Dukes ภายในห้างสรรพสินค้าเมญ่า สี่แยกรินคำ จังหวัดเชียงใหม่