โคก หนอง นา พช. จังหวัดลำปาง เดินหน้าปรับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภองาว ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” อำเภองาว จังหวัดลำปางโดยลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมการปรับพื้นที่แปลงตัวอย่างพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับครัวเรือน (Household Lab Model for quality of Life : HLM) แปลงของนางจันทร์เทพ บัวหอม อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 12/1 หมู่ที่ 4 บ้านแม่ฮ่าง ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง ได้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 3 ไร่ ใช้แบบมาตรฐานฉบับปรับปรุง แบบหนองหรือบ่อมาตรฐาน (แบบ Catalog) ประเภทดินร่วนปนทราย

บ้านแม่ฮ่าง ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง มีพื้นที่ป่าต้นน้ำกว่า 600ไร่ ป่าใช้สอยอีก 700 ไร่ และพื้นที่ทำกินกว่า 1 พันไร่ ซึ่งส่วนใหญ่ประชากรในพื้นที่ประมาณ 144 ครัวเรือน ปลูกพืชเชิงเดี่ยว โดยเฉพาะข้าวโพดและมีครัวเรือนที่เห็นด้วยกับการทำตามศาสตร์พระราชาและมีความสนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” จำนวน 22 ครัวเรือน รวมทั้งหมด 62 ไร่ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ของบ้านแม่ฮ่างเป็นเขตป่าสงวน การดำเนินโครงการในพื้นที่ของบ้านแม่ฮ่าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง นั้น ได้ดำเนินการขออนุญาตการใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภองาวได้ประสานกับหน่วยป่าไม้ในพื้นที่ และร่วมกับหน่วยป่าไม้ในพื้นที่ในการทำโครงการขอใช้พื้นที่ร่วม และเสนอให้สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตพื้นที่รับผิดชอบตรวจสอบให้ความเห็นชอบและนำส่งกรมป่าไม้ผ่านคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในการใช้พื้นที่ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพื้นที่ในการตรวจสอบข้อมูลและเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานในเขตพื้นที่ป่า ซึ่งเป็นไปตามการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ พระราชบัญญัติ ป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๐๗ มาตรา ๑๙ “เพื่อประโยชน์ในการควบคุม ดูแล รักษาหรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติ อธิบดีมีอำนาจสั่งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้”

ทั้งนี้ แปลงนางจันทร์เทพ บัวหอม จำนวน 3 ไร่ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ โดยมีการขุดร่องน้ำ ขุดคลองไส้ไก่ พร้อมปรับแต่งภายในแปลงพื้นที่ โดยใช้แรงงานคนขุดทั้งหมด โดยทั้ง 22 ครัวเรือนที่ร่วมโครงการ ได้ร่วมกันขุดปรับพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ การใช้แรงงานคนขุดในครั้งนี้ ถือเป็นการจ้างงานและขยายผลการเรียนรู้ไปสู่การประกอบอาชีพและสร้างรายได้ในที่ดินของผู้เข้าร่วมโครงการ

นางจันทร์เทพ บัวหอม ได้กล่าวว่า เมื่อก่อนมีที่เท่าไหร่ก็จะปลูกข้าวโพด ซึ่งปลูกมานานแล้ว เพราะการปลูกรอผลผลิตไม่นาน ซึ่งก็จะมีหนี้อยู่บ้างจากค่าปุ๋ยค่ายาแต่พอทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภองาวได้มีการประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการ ฯ ก็สมัครเข้าร่วมทันทีเพราะมีความสนใจในการนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ จึงได้มีการปรับพื้นที่ของตนให้เป็นขั้นบันได และขุดคลองไส้ไก่ ตามแนวเขาเพราะเป็นพื้นที่สูงซึ่งการทำตรงนี้จะสามารถกักน้ำได้ในร่องคลองไส้ไก่ และยังสามารถนำน้ำจากฝายสู่พื้นที่เกษตรได้ด้วย รวมทั้งจะเน้นการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ครอบคลุมถึงการปลูกต้นไม้ 5 ระดับ คือ สูง กลาง เตี้ย เรี่ยดิน และหัวใต้ดิน เพื่อสร้างรายได้ และลดการใช้สารเคมี รวมทั้งจะฝึกปฏิบัติตามที่ตนเองสนใจ และอยากเรียนรู้ นำไปสู่การดำรงชีวิตอย่างต่อเนื่องจนเป็นวิถีชีวิต และเป็นต้นแบบในการขยายผลต่อยอดต่อไป

# โคก หนอง นา
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
# CDD
# กรมการพัฒนาชุมชน
# Change For Good
……………………………….
เครดิตภาพ : สพอ.งาว จ.ลำปาง
ข่าว : ทีมงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ลำปาง