กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับ กรมองค์การระหว่างประเทศ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

วันที่ (29 มกราคม 2562) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานประเทศตามกลไก Universal Periodic Review (UPR) ระยะครึ่งรอบ (Mid-term Report) (ภาคใต้) ณ โรงแรมเซ็นทารา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจากนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ และนายพยุงศักดิ์ กาฬมิค ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาคใต้ เป็นผู้กล่าวรายงาน

การประชุมฯ ในช่วงแรกเป็นการอภิปรายเกี่ยวกับความเป็นมากระบวนการ UPR ข้อเสนอแนะที่ประเทศไทยได้รับจากกระบวนการ UPR และบทบาทของภาคส่วนต่างๆ ในกระบวนการ UPR โดยมีนางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนภาคประชาสังคม ร่วมเป็นผู้อภิปราย โดยได้รับเกียรติจากนายพิทยา จินาวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ เป็นผู้ดำเนินรายการ

จากนั้น ที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ จำนวน 112 คน ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการการดำเนินงาน และข้อห่วงกังวลด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยอย่างกว้างขวาง อาทิ การละเมิดสิทธิชุมชนและที่ดินทำกินของประชาชน การแก้ปัญหาคนไทยพลัดถิ่น การจัดทำร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ…การส่งเสริมบทบาทสตรี การจัดการประมง การแก้ปัญหาค้ามนุษย์ การจัดการแรงงาน การส่งเสริมสิทธิในกระบวนการยุติธรรม การแก้ปัญหาคนไร้สถานะ ฯลฯ ทั้งนี้ ข้อมูลและข้อคิดเห็นทั้งหมดจะได้นำไปรวบรวมและประมวลเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในภาพรวมของประเทศไทยตามกลไก UPR ระยะครึ่งรอบ ซึ่งจะเป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนากลไกและประสิทธิภาพด้านการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยต่อไป