สุดเจ๋ง! พช.อุบลฯ ติวเข้ม “เทคนิคการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ในการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร” รองพ่อเมืองปลื้ม! สร้างสุขในองค์กร พัฒนาศักยภาพบุคลากร สู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ณ อารยารีสอร์ท โขงเจียม ริเวอร์ไซด์ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติพบปะและมอบแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สร้างสุขในองค์กร พัฒนาศักยภาพบุคลากร สู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ” โดยมี นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ รวมทั้งสิ้น 156 คน เข้าร่วมโครงการฯ นอกจากนั้น ยังได้มีการเรียนรู้ในหัวข้อ “เทคนิคการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ในการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร” โดยวิทยากรจาก หจก.ข้าวโฮยเกลือสตูดิโอ วิสาหกิจเพื่อสังคม นำโดย คุณอัมพร วาภพ ผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิดระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างสุขในองค์กร พัฒนาศักยภาพบุคลากร สู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตอาสา ความรักสามัคคี ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน เพื่อเรียนรู้เรื่องการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร และสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี โดยกำหนดดำเนินโครงการฯ ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2564

สำหรับกิจกรรมในวันที่สอง (12 ตุลาคม 2564) ประกอบด้วย การเรียนรู้ในหัวข้อ “เทคนิคการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ในการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร” โดยวิทยากรจาก หจก.ข้าวโฮยเกลือสตูดิโอ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด นำโดย คุณอัมพร วาภพ ผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิดระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้บรรยายในหัวข้อเทคนิคการเขียนข่าว, เทคนิคการถ่ายภาพ และเทคนิคการทำคลิปวิดีโอ พร้อมให้ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ได้ฝึกปฏิบัติจริงด้วย ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

โอกาสนี้ นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ได้เปิดเผยว่า “สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้ความสำคัญในการเขียนข่าวและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร และนำเสนอผลสำเร็จของงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งหวังจะขยายผลไปยังหน่วยงาน และบุคลากรในสังกัดอย่างทั่วถึง เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติ (Learning by doing) ของบุคลากรในสังกัด รวมถึงซักซ้อมแนวทางในการเขียนข่าวและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยถ่ายทอดหลักคิดในการผลิตสื่อและให้ความสำคัญกับคุณค่าของเรื่องที่นำเสนอ โดยเฉพาะในงานพัฒนาชุมชนนั้น ส่วนใหญ่จะเชื่อมโยงความรู้ในการประกอบอาชีพ เช่น โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ โคก หนอง นา พช., กลุ่มอาชีพ OTOP, นโยบายการสวมใส่ผ้าไทย, การปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เป็นต้น อีกส่วนสำคัญในการนำเสนอคือ ดอก ผล จากการประกอบอาชีพ เช่น การมีรายได้ ลดหนี้ ปลดหนี้ มีงานทำ ซึ่งเป็นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิต และถือเป็นภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ตลอดจนแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ และการเข้าร่วมโครงการของกรมการพัฒนาชุมชน เป็นต้น”

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

อุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี : งานประชาสัมพันธ์ สพจ.อุบลราชธานี..ภาพข่าว/รายงาน