พ่อเมืองยกทัพ! ชาว พช.อุบลฯ รวมพลังจิตอาสาเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา พช.” ตามหลัก “บวร” พร้อมเตรียมพื้นที่วัดป่าศรีแสงธรรม ต้อนรับนายกรัฐมนตรี

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายนิมิต เทพนิจ นายอำเภอโขงเจียม นางไพรวัลย์ คำจริง พัฒนาการอำเภอโขงเจียม ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ ทั้ง 25 อำเภอ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ตลอดจน ผู้นำชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งมีกำหนดตรวจราชการ ณ โรงเรียนศรีเเสงธรรม วัดป่าศรีแสงธรรม และโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” แปลงศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล (Community Lab Model for quality of Life : CLM) พื้นที่ 15 ไร่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 โดยได้รับความเมตตา จากเจ้าคุณพระปัญญาวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดป่าศรีเเสงธรรม ร่วมเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจราชการในครั้งนี้

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้เปิดเผยว่า “พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี” และคณะฯ มีกำหนดเดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ในเบื้องต้นก่อนรอการยืนยัน คือในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 โดยมีที่หมาย ประกอบด้วย 1)โรงเรียนศรีแสงธรรม ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม 2)วัดป่าศรีแสงธรรม ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม 3)โครงการพระราชทานโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง (วัดป่าศรีแสงธรรม) ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม 4)โครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนสิรินธร ตำบลนิคมลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร และ 5)ศูนย์พักพิงโครงการปรับปรุงคุณภาพ (บ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองวารินชำราบ) ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ ทางคณะผู้บริหารจึงได้มีการลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะวัดป่าศรีแสงธรรม ซึ่งเป็นพื้นที่เกี่ยวข้องกับภาระงานในกำกับดูแลของรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

ด้าน นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้แจ้งกำหนดการ พร้อมนำคณะฯ เดินสำรวจพื้นที่เตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ โรงเรียนศรีแสงธรรม กราบนมัสการพระปัญญาวชิรโมลี ประมาณ 5 นาที-นำเสนอโครงการศรีแสงธรรมโมเดล ประมาณ 5 นาที-เยี่ยมชมระบบสมาร์ทกริดศรีแสงธรรม ERC Sandbox ประมาณ 5 นาที-พบปะคณะครูและนักเรียนใต้อาคารเรียนประมาณ 10 นาที-นั่งรถยนต์เข้าไปในวัดป่าศรีแสงธรรมประมาณ 3 นาที / จุดที่ 2 วัดป่าศรีแสงธรรม และศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ โคก หนอง นา 15 ไร่ ระดับตำบล กราบพระประธานบนศาลาวัดป่าศรีแสงธรรม-พบปะกับเครือข่ายโคก หนอง นา ของวัดป่าศรีแสงธรรม และจิตอาสาพัฒนาชุมชนประมาณ 10 นาที-ร่วมเอามื้อสามัคคีกิจกรรมปลูกป่าเพอร์มาคัลเจอร์ ทำหลุม ปลูกป่า ห่มดิน ให้ปุ๋ยแห้งปุ๋ยน้ำ 10 นาที-เดินชมฐานการเรียนรู้ คนติดดินการสร้างบ้านดินด้วยเทคนิคเอิร์ธแบก 10 นาที-เดินไปชมฐานการเรียนรู้ คนมีไฟ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมการเปิดปิดด้วยระบบ IOT เพื่อรดน้ำต้นไม้ เป็น สมาร์ทฟาร์มในโคก หนอง นา ประมาณ 10 นาที-ปล่อยแหนแดง ปุ๋ยพืชสด เดินชมบริเวณโคก หนอง นา วัดป่าศรีแสงธรรม ประมาณ 10 นาที-นั่งรถยนต์มายังแปลงโครงการพระราชทานโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง (วัดป่าศรีแสงธรรม) 2 นาที / จุดที่ 3 โครงการพระราชทานโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง วัดป่าศรีแสงธรรม-นายกรัฐมนตรีและคณะลงรถยนต์ที่ศาลาพระราชทาน รถไปจอดที่ลานตรงป้ายด้านหน้า-ปลูกต้นไม้บริเวณรอบศาลาพระราชทาน ประมาณ 5 นาที-เดินชมแปลงนา กล้าต้นเดียว ฐานคนรักษ์แม่โพสพ ไปถึงที่จอดรถประมาณ 5 นาที-ถ่ายภาพร่วมกันที่ป้ายโครงการพระราชทานฯ ก่อนเดินทางต่อไปยังเขื่อนสิรินธร และอำเภอวารินชำราบ ตามลำดับ

ขณะที่ นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ยังได้เปิดเผยต่อที่ประชุมว่า “วัดป่าศรีแสงธรรม หรือ โคกอีโด่ยวัลเลย์ ตั้งอยู่ที่ บ้านดงดิบ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม ถือเป็นจุดที่ กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ใช้เป็นสถานที่ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ โคก หนอง นา รวมทั้งสิ้น 11 รุ่น และเป็นพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” แปลงศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล (Community Lab Model for quality of Life : CLM) พื้นที่ 15 ไร่ ซึ่งในวันนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี กว่า 160 ชีวิต ได้มาร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเอามื้อสามัคคี ร่วมกันขุดหลุมปลูกป่า 5 ระดับ ปลูกต้นไม้ 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ตลอดจนห่มฟางบำรุงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าเยี่ยมชนนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ ของนายกรัฐมนตรี และยังเป็นการสร้างความรักสามัคคีในองค์กรของบุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี หลังจากเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สร้างสุขในองค์กร พัฒนาศักยภาพบุคลากร สู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ”

นอกจากนั้น เจ้าคุณพระปัญญาวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม ได้เมตตาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า “ขอเจริญพรและอนุโมทนา แด่ทุกท่าน ที่ได้มาร่วมกันเตรียมความพร้อม และเอามื้อสามัคคี ปลูกป่า 5 ระดับสร้างความมั่นคงทางอาหาร เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนสอนให้คนมีอยู่มีกินไม่ต้องดิ้นรนไปเสี่ยงโชคในเมืองใหญ่ทิ้งไร่ทิ้งนาไปหาเงินส่งมาให้ลูกเมียหรือบางคนทิ้งลูกไว้ให้คนแก่เลี้ยงที่บ้าน ความเหินห่างทางครอบครัวย่อมไม่มีความอบอุ่น แต่ถ้าทำโคก หนอง นา ก็มีเวลาพลิกผืนแผ่นดินให้เป็นทองคำ นำทรัพยากรของเราที่ได้รับมรดกตกทอดมาเป็นพื้นฐาน โครงการพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์มีพระราชประสงค์ให้ชาวบ้านอยู่ดีกินดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พระองค์สนพระทัยศึกษา และทดลองด้วยพระองค์เอง เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด ตามแนวพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงทุ่มเทเพื่อพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด มาวันนี้จะได้เห็นภาพ เห็นดอกผลเกิดขึ้นด้วยโคก หนอง นา โมเดล” โดยมีขั้นตอนประกอบด้วย การทำหนอง และหลุมขนมครกกระจายไปทั่วทั้งบริเวณ เป็นการจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริเช่นแก้มลิงเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ถูกประยุกต์มาใช้ในการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาน้ำแล้ง คือกักเก็บน้ำไว้ใช้นอกฤดูฝน มีระบบคลองส่งน้ำและการกระจายความชุ่มชื้นด้วยคลองไส้ไก่ แต่เมื่อมาใช้กับการเกษตรก็มีเทคโนโลยีพลังงานคือโซลาร์เซลล์มาทำให้ลดแรงงานคน ลดเวลาในการบำรุงรักษาต้นไม้ปลูกใหม่ และการบริหารจัดการระบบด้วย IOT เป็นเกษตรอัจฉริยะ หรือจะเรียกว่าเป็นการต่อยอดดังเช่นต้นมะม่วงในพระมหาชนก ให้เป็น Smart farmer”

วัดป่าศรีแสงธรรม ยังได้รับพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ณ บริเวณโครงการ พระราชทานโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง โดยทีมช่างที่ทางวัดจ้างไว้ได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จพร้อมจัดกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งทางวัดได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์อบรมประชาชนเกี่ยวกับโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ของกรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการที่จังหวัดอุบลราชธานีจำนวน 11 รุ่น ๆ ละ 100 คน ระยะเวลาการอบรม 4 วัน 5 คืน ซึ่งกิจกรรมการอบรมคณะครูของโรงเรียนทั้งหมดจะเป็นวิทยากร และมีนักเรียนเป็นผู้ช่วยวิทยากร ในช่วงที่ไม่มีการอบรม ทางโรงเรียนก็จัดให้มีการเรียนการสอนเป็นชุมชุมฐานการเรียนรู้ 10 ฐาน และได้บูรณาการเข้าใน 8 กลุ่มสาระวิชาเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจมากขึ้น กระทั่งล่าสุดได้ขุดแปลงโคก หนอง นา พช. แปลง CLM อีก 15 ไร่ ภายในวัด โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชน และทหารหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 อำนาจเจริญ ใช้เวลา 10 วัน และมีงบประมาณสนับสนุนจ้างแรงงานมาช่วยในแปลงอีก 8 คน เป็นเวลา 3 เดือน จนเกิดเป็นโครงการพัฒนาแบบร่วมมือกัน “บวร” คือบ้าน วัด โรงเรียน ราชการ

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

อุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี : งานประชาสัมพันธ์ สพจ.อุบลราชธานี..ภาพข่าว/รายงาน