ชป.แจง การจัดซื้อจัดจ้างส่วนราชการเป็นไปตามข้อกำหนด

อธิบดีกรมชลประทาน มอบหมายให้ นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข รองอธิบดีกรมชลประทาน ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการร้องเรียนถึงความไม่เป็นธรรมของหน่วยงานราชการในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข รองอธิบดีกรมชลประทาน ชี้แจงกรณีนี้ว่า โครงการชลประทานพิจิตร ได้ดำเนินการงานจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2564 เป็นไปตามข้อกำหนดและแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน โดยมีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ส่วนกรณีการใช้งบประมาณปี 2565 นั้น ปัจจุบันอยู่ในระหว่างขั้นตอนการจัดหา โดยยังไม่มีการจัดจ้างและดำเนินงานด้านก่อสร้างแต่อย่างใด สำหรับการเรียกรับผลประโยชน์ 15% จากผู้รับจ้าง จากการตรวจสอบไม่ปรากฏว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์ตามที่กล่าวอ้าง ทั้งนี้ กรมชลประทานได้ทำความเข้าใจกับผู้ร้อง ซึ่งผู้ร้องได้เข้าใจถึงระเบียบปฏิบัติ และหลักเกณฑ์ของการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ อธิบดีกรมชลประทาน ได้สั่งการและกำชับให้หน่วยงานในสังกัด ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอน ด้วยความโปร่งใสและยุติธรรมที่สุด