รมว.ปิยะสกล นำคณะเยือนคิวบา ร่วมมือพัฒนาระบบสุขภาพและการผลิตชีววัตถุ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำคณะเยือนสาธารณรัฐคิวบา  พร้อมลงนามความร่วมมือพัฒนาด้านสุขภาพในหลายสาขา อาทิ โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การวิจัยทางการแพทย์เภสัชวิทยาและเทคโนโลยีชีวการแพทย์ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นต้น

วันที่ 23 เมษายน 2561 ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้บริหาร นักวิชาการ เยือนสาธารณรัฐคิวบาอย่างเป็นทางการ  ระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน 2561 ณ กรุงฮาวานา โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ 2 ประการคือ การพัฒนาความร่วมมือด้านสุขภาพระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐคิวบา และศึกษาดูงานด้านสุขภาพของสาธารณรัฐคิวบา ซึ่งเป็นประเทศที่มีระบบสุขภาพที่ดีเยี่ยมได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

โดยการพัฒนาความร่วมมือด้านสุขภาพระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐคิวบา จะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสาธารณสุขของทั้งสองประเทศ แสดงถึงการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านสาธารณสุขและแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างไทยกับสาธารณรัฐคิวบาในหลายสาขา อาทิ โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การวิจัยทางการแพทย์เภสัชวิทยาและเทคโนโลยีชีวการแพทย์ นโยบายเกี่ยวกับเภสัชกรรม ระบบสุขภาพและการสาธารณสุขมูลฐาน  แพทยศาสตร์ศึกษา  เทคโนโลยีชีวการแพทย์  หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  เป็นต้น  ซึ่งประเทศไทยและสาธารณรัฐคิวบามีความร่วมมือกันมาก่อนหน้าในหลายเรื่อง เช่น การพัฒนาชีววัตถุที่ประเทศไทยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากคิวบา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้านแพทยศาสตร์ศึกษาและการประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ทั้งนี้ การลงนามบันทึกความเข้าใจนี้จะเป็นจุดเริ่มต้น ที่จะกระชับความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมืออย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนาสุขภาพของทั้งสองประเทศ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน