ผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) เดินทางเยือนไทย เน้นย้ำความร่วมมือในการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาไทยให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้ต้อนรับผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (นายฟรานซิส เกอร์รี่)  ในโอกาสเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน 2561 โดยในการเดินทางเยือนไทยครั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ ได้นำนายเกอร์รี่ เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน นโยบาย Thailand 4.0 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งสานต่อความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างไทยกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

ในคราวเดียวกันนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้จัดงาน Executive Luncheon Talk และได้เชิญนายเกอร์รี่ กล่าวสุนทรพจน์พิเศษเรื่อง “Global Intellectual Property Trends Towards Sustainable Development” สะท้อนให้เห็นภาพความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนา  ที่ยั่งยืน และได้รับเกียรติจากคุณกานต์ ตระกูลฮุน ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ มาร่วมแลกเปลี่ยนทัศนะและถ่ายทอดมุมมองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยด้วยนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

นอกจากนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ยังได้จัดกิจกรรมให้นายเกอร์รี่ และคณะ เดินทางเยี่ยมชมสถานที่ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นแหล่งกำเนิดของสินค้า    สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน และชมกระบวนการผลิตสินค้า GI ในพื้นที่ ได้แก่     ศิลาดลเชียงใหม่ ผ้าไหมยกดอกลำพูน และเยี่ยมชมศูนย์ธนาคารสายพันธุ์ลำไย ตำบลหนองช้างคืน จังหวัดลำพูน ซึ่งรวบรวมความหลากหลายของสายพันธุ์ลำไยไว้ในแห่งเดียวกัน

 

ในโอกาสเดินทางเยือนไทยครั้งนี้ องค์การ WIPO ยังได้จัดสัมมนาร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อส่งเสริมการคุ้มครองและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ อีกทั้ง ส่งผู้เชี่ยวชาญจาก WIPO มาร่วมบรรยายในงานสัมมนาดังกล่าว จึงถือได้ว่า การเดินทางเยือนไทยของผู้อำนวยการใหญ่องค์การ WIPO ครั้งนี้ นอกจากจะเป็นโอกาสในการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นแล้ว ประเทศไทยยังได้รับประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาในมิติต่างๆ ให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวทิ้งท้าย